Archive for มกราคม, 2015

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สประจำเดือน มกราคม 2558
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 78.33
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการแก้ไขป้ายและพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและรวมทั้งบอร์ดสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิก
ผู้ตรวจ นางจักกรี มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที เดือน 17 ธันวาคม 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.5 อยู่ในเกณฑ์  พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1. บอร์ดทุกบอร์ดอยู่ระหว่างการปรับปรุง
2. ตู้เก็บเอกสาร ชั้นเก็บเอกสาร อยู่ระหว่างการปรับรุง
ข้อดีที่พบ
-

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที เดือน 17 พฤศจิกายน  2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.6 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1. บอร์ดทุกบอร์ดอยู่ระหว่างการปรับปรุง (บอร์ด 5ส บอร์ดแผนผัง)
2. ชื่อผู้รับผิดชอบอุปกรณ์บางอย่างชำรุด
ข้อดีที่พบ
-

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »