Archive for พฤษภาคม, 2015

งานทำบุญครบรอบ คล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง

งานทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลางปีนี้ พี่โอเล่ พิธีกรทางสงฆ์ไม่อยู่
ผมจึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้แทน ก็เลยนำมาแชร์ครับ
ความหมายของพิธีการการทำบุญนั้นคืออะไร
เริ่มจากธูป 3 ดอก หมายถึง พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เทียน 2 เล่ม หมายถึงพระธรรม คือคำสอน กับพระวินัย คือ กฏข้อบังคับ
ดอกไม้ หมายถึง พระสงฆ์ ดอกไม้หลายชนิดหลากสี มาจากหลายชั้น วรรณะ มารวมกัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Bic cleaning day ปี 58

Bic cleaning day ปี 58 กับงานทำบุญครบรอบ คล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง
งานแรกก่อน เริ่มต้นด้วยการสะสาง
ผมเคยประสบปัญหาเรื่องรูปพระพุทธรูป ไม่กล้าทิ้ง กลัวจะบาป จนมีเก็บเต็มไปหมด
จึงอยากจะนำเรื่องมาแชร์แลกเปลี่ยนซึ่งไม่มีผิดหรือถูก
ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR กลุ่มพัฒนา : วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2558

AAR กลุ่มพัฒนา : วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 และบรรยากาศในการทำกิจกรรมดังกล่าว

AAR_58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

After Action Review: AAR วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปีพ .ศ. 2558 วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558 กลุ่มไอที งานเทคโนโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

1. เป้าหมายในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้คืออะไรบ้าง?
1.1 จัดพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน
1.2 สะสางเอกสารและสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่
1.3 จัดทำป้ายและปรับปรุงป้ายที่ชำรุด
1.4 ปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส และบอร์ดตารางปฏิบัติงาน
1.5 สะสางและจัดเก็บเอกสารโต๊ะปฏิบัติงาน
1.6 ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
2. เป้าหมายข้อใดที่บรรลุผลเกินคาดเพราะเหตุใด
- ไม่มี -
3. เป้าหมายข้อใดที่บรรลุผลน้อย หรือไม่ได้ผลเลย เพราะเหตุใด?
ข้อ 1.4 ปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส เนื่องจากบุคลากรต้องให้บริการและประสานงานกับส่วนงานต่างๆ และไม่ได้ปิดบริการห้องสมุด (บริการห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น 2 อาคารใหม่) ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงบอร์ดได้ตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ รอดำเนินการในช่วงเวลาอื่น
4. หากจะมีการทำงานเช่นนี้ มีคำแนะนำให้ปรับปรุงตรงไหนบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งหมด
1. ควรปิดบริการห้องสมุด เพื่อให้สามารถทำกิจกรรม 5ส ได้ตามเป้าหมาย
2. ควรวางแผนและแบ่งงานให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การทำ AAR กิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

การทำ AAR กิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)
งานวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)  ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558
ณ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 5/2558 เดือนพฤษภาคม 2558

รายงานการประชุมกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 5/2558
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องปฏิบัติการ งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)
———————————————
ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา เดือนพฤษภาคม 2558
นางนพกาญจน์  ดีถนอม ชุมเปีย แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558  โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางนพกาญจน์  ดีถนอม ชุมเปีย  และนางนิศาภัทร์  ยิ่งเฮงพูลศิริ  ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง ดังนี้
ผลการตรวจได้ 92 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 76.66
เกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีที่พบ
1.   บุคลากรให้ความร่วมมือและพยายามปรับปรุงพื้นที่ 5ส ให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1.   โต๊ะทำงานของบุคลากรบางโต๊ะ  มีบัตรร่างมากเกินไป
2.   ใต้โต๊ะทำงานของบุคลากรบางโต๊ะ มีรองเท้าสำรองมากกว่า 1 คู่ (เกินมาตรฐาน)
3.   ปลั๊กไฟ (รวม)  ชำรุด  [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กลุ่มพัฒนาร่วมใจ … ^___^

“กลุ่มพัฒนาก้าวไกล สมาชิกร่วมใจทำ 5ส” เมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่มพัฒนาร่วมใจดำเนินกิจกรรม 5ส … ดังนี้ ..

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรม 5ส การทำ 5ส พร้อมกับการทำงาน

5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเองอย่างหนึ่งได้แก่การดำเนิน การตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงานของตนเองทำให้บริษัทมีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึก ของเขาเอง ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลดความสูญเปล่าในการทำงาน คุณภาพของงานและคุณภาพสินค้าดีขึ้น
K-Sharing 2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Before Action Review : BAR

กิจกรรมวัน Big Cleaning Day  ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม  2558
Before Action Review : BAR  กลุ่ม Good Luck

1. เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม
1.1 สมาชิกกลุ่มร่วมดำเนินการสะสางพื้นที่ และสิ่งของภายในพื้นที่ ของงานสนับสนุน
ทางการศึกษา พื้นที่ประกอบด้วย
1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุกลาง(อาคารเดิม) ชั้น3 : งานหอจดหมายเหตุ
พระจอมเกล้า  งานประชาสัมพันธ์ งานฝึกอบรม
2. อาคารใหม่ ชั้น1 : มุม Video Wall
3. อาคารใหม่ ชั้น2 : ห้องปฏิบัติงานสนับสนุนทางการศึกษา
4. อาคารใหม่ ชั้น3 : ห้องปฏิบัติงานสนับสนุนทางการศึกษา ห้องฉายภาพยนตร์
5. อาคารใหม่ ชั้น4 : ห้องหอประวัติ
6. อาคารใหม่ ชั้น5 : ห้องหางนกยูง (100 [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Before Action Review : BAR : กลุ่มโยทะกา งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
ประจำปี พ.ศ. 2558
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558

BAR : กลุ่มโยทะกา งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

สะสางเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ ที่ห้องปฏิบัติงาน และห้องพักหนังสือ
ปรับปรุง “บอร์ดจำนวนทรัพยากรสารนิเทศ”
ปรับปรุง “บอร์ดตารางปฏิบัติงาน”
ติดหมายเลขและจัดทำขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนใหม่
ทำป้ายผู้รับผิดชอบ
ทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติงาน ตู้/ชั้นเก็บเอกสารและอุปกรณ์ ชั้นหนังสือ รถเข็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »