Archive for มิถุนายน, 2015

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
เรื่อง ระบบบริหารและจัดการแจ้งซ่อม
งานเทคโนโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
(เริ่มเดือนมิถุนายน 2558 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันวันศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น.)
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. นายธีรพงษ์ พิเภก
2. นายพริษฐ์กวินท์ นาควะรี
3. นายคมสัน การสมเพียร
4. นางสาวพรทิพย์ แยงคำ
5. นางสาวยุพิน หลำผาสุข
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งเรื่องจากส่วนต่างๆ
2. ปรับปรุงแบบฟอร์มแจ้งซ่อมให้เป็นปัจจุบัน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. รับแจ้งจากส่วนงานต่างๆ ด้วยตนเอง โทรศัพท์ Facebook Line หรืออื่นๆ
2. บันทึกแบบฟอร์ม
(1) แบบฟอร์มรับแจ้งจากส่วนงานต่างๆ
(2) แบบฟอร์มรับเรื่องและบริการซ่อมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. นำแบบฟอร์มประสานงานเบื้องต้นกับผู้แจ้ง เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์ ตรวจสอบแก้ไขผ่านระบบเครือข่ายโดยการรีโมท (Remote)หรือ ลงพื้นที่ตามที่แจ้งไว้ เพื่อดำเนินการแก้ไข
4. กรณีตรวจสอบแล้ว พบว่า จะต้องประสานงานกับบริษัท หรือ ส่วนงานอื่น หรือ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จัดทำเอกสารจัดซื้อ พ.1 หรือ ขอใบเสนอราคา)และประสานงานกับส่วนพัสดุ
5. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้บันทึกผลการตรวจสอบและแก้ไขในแบบฟอร์ม และส่งจัดเก็บสถิติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มิถุนายน 2558
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 114 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 95
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
ข้อดีที่พบ
1.มีการปรับปรุงแก้ไขป้ายที่ชำรุด
2.การจัดเก็บสายคอมพิวเตอร์ผู้ใช้บริการเรียบร้อยขึ้น
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Sharing : กระดานความรู้

ในเดือน ก.ค. 2558 มีเรื่องบทความน่าสนใจเกี่ยวสุขภาพของเรามาฝากให้ทุกคนได้รู้กันนะคะ ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับโรคไวรัสเมอร์สระบายอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
Acq2558.8

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ฉันกับการสัมมนาและศึกษาดูงาน ของสำนักหอสมุดกลาง สจล.

สำนักหอสมุดกลางได้จัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรภายในประเทศ  มีสามครั้งที่จัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรที่ต่างประเทศ ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นอกจากการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรประจำปีแล้ว สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ.2543  สามเมืองกับสี่มหาวิทยาลัย  แห่งแรกที่ Sydney ศึกษาดูงานที่ Sydney University ต่อด้วยเมืองหลวง Canberra ศึกษาดูงานที่ The Australian National University และแห่งสุดท้ายที่ศึกษาดูงานคือ Melbourne ที่ University of Melbourne และ RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)
วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานทั้งด้านกายภาพ บริหารจัดการ การบริการและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม และประการสุดท้ายเพื่อให้ผู้บริหารกับบุคลากรเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน*
สำหรับในปี 2558 นี้สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
ฉันไม่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและทัศนศึกษากับสำนักหอสมุดกลางทุกครั้ง  หลายครั้งที่ฉันมีโอกาสได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางนั้น ฉันได้เห็นห้องสมุดใหม่ ๆ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

7 สูตร บอกลาริมฝีปากดำคล้ำ ให้กลายเป็นสีชมพูได้ง่ายๆ

ปากดำ ปัญหาบั่นทอนความมั่นใจของสาวๆที่มีสาเหตุมาจากหลายๆอย่าง บางคนอาจเกิดมามีริมฝีปากดำคล้ำโดยกำเนิดหรือกรรมพันธุ์ แต่ในกรณีที่ริมฝีปากดำเพราะสาเหตุอื่นๆ อาทิ การใช้ลิปสติก แสงแดด อากาศ ยาสีฟัน ยาบางชนิด การเลียริมฝีปากบ่อยๆ การสูบบุหรี่ รวมไปถึงผลจากการรับประทานอาหารบางอย่างก็สามารถทำให้คุณมีริมฝีปากดำได้เช่นกันค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน (บอร์ด 5ส/บอร์ดกิจกรรม 5ส/บอร์ดติดประกาศ) ไม่สามารถตรวจได้ 4ข้อ
คงเหลือคะแนนรวม 104 คะแนน ผลการตรวจให้คะแนนได้ 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.30 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-เนื่องจากปรับปรุงพื้นที่และย้ายห้องปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรม 5ส ได้สำเร็จทุกหัวข้อการตรวจ
-ควรดำเนินการทำบอร์ด 5ส บอร์ดภาพกิจกรรม 5ส และบอร์ดติดประกาศให้เรียบร้อย
เพื่อให้สามารถตรวจได้ต่อไป
ข้อดีที่พบ
-บุคลากรมีความพยามยามและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
ผู้ตรวจ 1. นางสาวพรทิพย์ แยงคำ 2.นางสาวยุพิน หลำผาสุข

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญสมัครเรียนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรห้องสมุด

ขอเชิญสมัครเรียนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ณกรณ์ บุญฤทธิ์
เดือนกรกฎาคม ทุกวันอังคาร ช่วงบ่าย เริ่มเรียนวันที่ 7 ก.ค. 58 ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือน มิถุนายน 2558

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.66 ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ข้อดีที่พบ
1.พื้นที่ทางเดินในภาพรวมของกลุ่มพัฒนาเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดดี
2.สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ
กรรมการผู้ตรวจ
นางลำดวน  มีใจดี
นายสำราญ  อ่อนชุ่ม
18/มิถุนายน/2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#1

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 งานสนับสนุนทางการศึกษา
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 2 เรื่อง ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาขาวิชาปริญญานิพนธ์

สวัสดีคะสมาชิกblog@CL
วันนี้ขอนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือปริญญานิพนธ์ในห้องสมุดเราว่ามีสาขาอะไรบ้าง
KMITL_Undergraduate

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »