Archive for กรกฎาคม, 2015

วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2558

วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2558 นี้ จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ในงานมีหนังสือ วันภาษาไทยแห่งชาติแจก ภายในเล่มมีประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัล เพชรในเพลง และหนังสือ “บทเพลงกล่อมเด็ก” ซึ่งจัดพิมพ์โดยการถ่ายเพลทเพื่อรักษาต้นฉบับของเก่ารวมอยู่ด้วย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

รายงานการประชุม
กิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 6/2558
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
ณ ห้องปฏิบัติการ งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)
———————————————
ผู้มาประชุม
1. นางวาสน์ ไชยณรงค์ หัวหน้ากลุ่ม
2. นางสาวเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์ หัวงานงานเทคนิค
3. นางจิราภรณ์ ชื่นปรีชา [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกรกฎาคม
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.33
ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
สมาชิกกลุ่มพัฒนาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. บอร์ดกิจกรรม 5ส ขาดป้าย “งานเทคนิค”
2. ป้ายดรรชนีหลังตู้ 15 ลิ้นชัก ไม่เป็นปัจจุบัน
ผู้ตรวจ นางศรีรัตน์ ส่งศักดิ์ชัย  และ นางสุรีย์ จงทอง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีค่ะ พี่น้องและผองเพื่อนทุกท่าน เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดกลาง โดย งานเทคนิค (พัฒนาฯ) ได้จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect & Mendeley & Scopus ในหัวข้อเรื่อง “Research Development with Elsevier Research Platforms” โดยนายนัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท Elsevier เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก … ติดตามดูภาพบรรยากาศบางส่วนได้ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ ^______^ เครดิตภาพโดย จตุพร กล่อมไสยาศน์ และบุคลากรงานสนับสนุนทางการศึกษาที่ไม่ได้เอ่ยนามค่ะ
ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#2 บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา ตอนที่ 1

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.30 -11.30 น. งานสนับสนุนทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 2 เรื่อง โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ
1.การเตรียมความพร้อมห้องบริการโสตทัศนศึกษา ในหัวข้อ : บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา
2.การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ
ในหัวข้อ บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา ( ตอน 1) วัตถุประสงค์ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานห้องบริการโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ห้องโสตทัศนศึกษา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจประจำเดือน กรกฎาคม 2558
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75.55
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
1.มีการพยายามทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นนิสัย โดยการแก้ไขปรับปรุงป้ายที่ชำรุดและการทำความสะอาดอุปกรณ์ ครุภัณฑ์อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์
ผู้ตรวจ นางจักกรี มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส. กลุ่มทับทิม

ผลการตรวจให้คะแนนกิจกรรม 5 ส. กลุ่มทับทิม ตรวจคร้ังที่ 1/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558

– คะแนนเต็ม 200 ได้ 85 คะแนน
– คิดเป็นร้อยละ 70.83
– เกณฑ์การประเมินที่ได้ = ดี
– ข้อเสนอเแนะ
1. ควรหาจุดติดบอร์ด 5 ส. ให้เรียบร้อย
2. ที่นั่งโซนใช้เสียงควรจัดวางโต๊ะนั่งอ่านให้เรียบร้อย
3. ควรเร่งทำป้าย 5 ส. เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก

– ข้อดีที่พบ
1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำ 5 ส.
2. มีการจัดทำป้ายบอกรายการในแฟ้ม ทำให้ค้นหาสะดวก
[...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KS-Time เรื่อง การบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” จัดโดย
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
fire

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time เรื่อง สมเด็จพระเทพฯ กับ สำนักหอสมุดกลาง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สมเด็จพระเทพฯ กับ สำนักหอสมุดกลาง ถ่ายทอดความรู้โดย คุณเกษรา  บุญปาล (คุณกิจ) ตัวแทนจากงานสนับสนุนทางการศึกษา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »