Archive for ตุลาคม, 2015

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกันยายน 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา ของเดือนกันยายน 2558
โดยมีกรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางจิราภรณ์  ชื่นปรีชา และนางสาวกัญญาณัฐ  อยู่สุข
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 94 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  78.33  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
-  ควรปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส ให้เป็นปัจจุบัน (ขาดป้ายงานเทคนิค)
ข้อดีที่พบ
- มีการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกลุ่มผ่านระบบ Weblog

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือนสิงหาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือนสิงหาคม 2558
โดยมีกรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวสุกันยา  ตวนกู และนายศุภโชค  ธรรมกัญยา
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 92 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  76.6  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ

ควรปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส ให้เป็นปัจจุบัน เพราะยังขาดป้ายงานเทคนิค
ห้องพัฒนาฯ 1 วางของที่ไม่จำเป็นบนโต๊ะทำงาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลตรวจกิจกรรม 5สกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ตุลาม 2558
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 83.33
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.มีสิ่งของที่ไม่ได้เกี่ยวข้องวางปะปนอยู่บนโต๊ะ
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »