Archive for พฤศจิกายน, 2015

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1.บนโต๊ะมีอุปกรณ์สำหรับซ่อมคอมพิวเตอร์วางอยู่บนโต๊ะ
2.มีสายไฟ ac วางอยู่บนโต๊ะควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
ข้อดีที่พบ
-

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ

สรุปประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18-19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 103 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.มีสิ่งของที่ไม่ได้เกี่ยวข้องวางปะปนอยู่บนโต๊ะ
2.ลิ้นชักมีปากกาเกินมาตรฐานกลาง
ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 18เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
คงเหลือคะแนนรวม 104 คะแนน ผลการตรวจให้คะแนนได้81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.88 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1.ควรจัดทำบอร์ด 5 ส ให้แล้วเสร็จ
2.ควรจัดเก็บสิ่งของนอกเหนือมาตราฐานออกจาก โต๊ะอเนกประสงค์ และโต๊ะปฏิบัติงาน
ข้อดีที่พบ
-
ผู้ตรวจ 1. นายธีรพงษ์ พิเภก  2.นางสาวยุพิน หลำผาสุข

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
คงเหลือคะแนนรวม 104 คะแนน ผลการตรวจให้คะแนนได้ 76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.07 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1.ควรดำเนินการทำบอร์ด 5 ส ให้แอร์เสร็จ
2.ควรจัดเก็บสิ่งของแยกจากโต๊ะอเนกประสงค์
3.ควรเก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากโต๊ะปฏิบัติงาน
ข้อดีที่พบ
-
ผู้ตรวจ 1. นางสาวพรทิพย์ แยงคำ  2.นางสาวยุพิน หลำผาสุข

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน (บอร์ด 5ส/บอร์ดกิจกรรม 5ส/บอร์ดติดประกาศ) ไม่สามารถตรวจได้ 4ข้อ
คงเหลือคะแนนรวม 104 คะแนน ผลการตรวจให้คะแนนได้ 70.19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
1. บอร์ดจัดภาพ 5ส ยังไม่ครบ (ยังไม่ตรวจ)
2.ควรควรดำเนินการจัดทำบอร์ด 5ส ให้ครบ
3.ควรเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานจัดเก็บให้เรียบร้อย
ข้อดีที่พบ
1.มีการคัดแยก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องจัดเก็บ
2.มีการแยกเอกสารและแยกสิ่งของที่ไม่ได้ใช้
3.บุคลากรให้ความรวมือทำกิจกรรม 5ส ห้องทำงานและห้องเก็บอุปกรณ์
ผู้ตรวจ 1. นางสาวพรทิพย์ แยงคำ 2.นางสาวยุพิน หลำผาสุข

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนตุลาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา เดือนตุลาคม 2558
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 95 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  79.17  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
1. ได้มีการปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส ให้เป็นปัจจุบัน
2. ห้องพัฒนา 2 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น
3. มีการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกลุ่มผ่านระบบ Webblog
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์  ชุติกาญจน์ และนางสาวพนิดา  สุวรรณศรี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »