Archive for ธันวาคม, 2015

KMITL Book Fair#31

สำนักหอสมุดกลาง สจล. กำหนดจัดงาน KMITL Book Fair ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 ณ โถงบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง สจล. คาดว่าจะมีร้านค้ามาร่วมงานประมาณ 30 ร้านค้า/บริษัท

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ธันวาคม 2558
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 109 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 90.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.หลอดไฟฟ้าเสียหลายจุดยังไม่มีการดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนพฤศจิกายน 2558

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 95 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  79.17  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
1. บุคลากรให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ
2. ห้องพัฒนา 2 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางจิราภรณ์ ชื่นปรีชา และนางสาวพนิดา  สุวรรณศรี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Good Luck งานสนับสนุนทางการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม Good luck
งานสนับสนุนทางการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง
ผลการตรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
วันที่ตรวจ            วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
คะแนนที่ได้          73  คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 60.83 เปอร์เซนต์
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ   พอใช้
ชั้น2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเดิม)
หอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า
ไม่มีข้อเสนอแนะ เพราะทุกอย่างตรงตามมาตรฐาน
ข้อดี
มีการทำ 5 ส ได้เป็นอย่างดี ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
ชั้น3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเดิม)
ห้องปฎิบัติงานสนับสนุนทางการศึกษา 2
ข้อเสนอแนะ
1. บริเวณพื้นที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ จัดวางปะปนกัน
- ควรคัดแยกประเภทการใช้งานว่าเป็นวัสดุสำหรับงานพิธีการ  งานจัดแสดง งานจัดกิจกรรมนักศึกษา
- ควรมี ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละงาน
-  ฝ้าแพดาน ชำรุดเป็นรู 3 แผ่น ควรแจ้งเปลี่ยนแผ่นใหม่
2. ข้างทางเดิน ประตูทางออกไปอาคารใหม่
- เก้าอี้ชำรุด และ แผ่นฝ้าชำรุด วางอยู่ข้างทางเดินประตูทางออกไปอาคารใหม่ ควรแจ้งซ่อม [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือน พฤศจิกายน  2558
วันที่ตรวจ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
คะแนนที่ได้ 107  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  89.16
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
- จุดเก็บร่มในห้องวารสารควรทำป้ายบอก
- ควรจัดหาฝาครอบสายไฟหน้าเคาน์เตอร์บริการวารสาร
- ชั้นวารสารฉบับเย็บเล่มควรมีป้าย “อยู่ระหว่างดำเนินการ”
ข้อดีที่พบ
- สมาชิกมีความพยายามปรับปรุงพื้นที่อยู่เสมอ
ผู้ตรวจและบันทึก นางสาวธีราพร มาวัน และ นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »