Archive for มิถุนายน, 2016

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/2558
ตรวจเมื่อ 17 กันยายน 2558
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์
ผลการตรวจได้ 90.5 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75.4 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. บุคลากรมีความพยายามปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงบอร์ดต่าง ๆ, ป้ายขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์
2. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น การเรียงลำดับชื่อบุคลากรที่”บอร์ดการปฏิบัติงาน” คือเรียงตามวาระเกษียณอายุราชการเพื่อง่ายต่อการปรับปรุงบอร์ดครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ที่คั่นหนังสือ (เอกสารแจกฟรี) ควรจัดทำใหม่ เพื่อแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกปัจจุบัน
2. มีเก้าอี้อยู่ในห้องพักหนังสือ ควรจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด
3. โต๊ะเอนกประสงค์มีคัตเตอร์วางอยู่ควรเก็บให้เรียบร้อย
4. รางเก็บสายไฟชำรุด ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 8/2558
ตรวจเมื่อ 20 สิงหาคม 2558
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณยุภาพร เศษจันทร์ และคุณสายสุณี โพธิ์กระเจน
ผลการตรวจได้ 88 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 73.73 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน พอใช้
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – สมาชิกให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้นเสมอ ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. บอร์ดตารางปฏิบัติงานและบอร์ดจำนวนทรัพยากรสารนิเทศ กาวเริ่มเสื่อมสภาพ ทำให้กระดาษติดไม่สนิท ควรปรับปรุง
2. ไม่มีป้ายผู้รับผิดชอบที่โต๊ะเอนกประสงค์
3. ข่าว 5ส ไม่เป็นปัจจุบัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2558
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณจำนงค์ ศรีษะเกษ และคุณสมพรมั่งนาค
ผลการตรวจได้ 95 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 79.2 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – ห้องปฏิบัติงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
ข้อเสนอแนะ
1. หนังสือภาษาไทยรอแก้ไขยังไม่มีป้ายบอก
2. พื้นที่ในห้องพักหนังสือมีฝุ่น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มิถุนายน2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 103 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1. พื้นมีคราบสกปรกฝังแน่นบริเวณจุดคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการ
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.8 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-มีอุปกรณ์บางประเภทที่ใช้ประกอบการทำงานยังไม่เข้าที่เข้าทาง
ในห้องปฏิบัติงาน ใน กล่องใต้โต๊ะ สายไฟและสายเลน
ข้อดีที่พบ
-มีการเพิ่มบอร์ดข่าวสาร และบอร์ดกิจกรรมในงาน
ทำให้สะดวก ไม่พลาดงานกิจกรรม ต่างๆ งานร่วม งาน แผนก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.8 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-ยังมีสิ่งของบนโต๊ะทำงานห้องชั่วคราวยังไม่เป็นระเรียบควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
ข้อดีที่พบ
-มีการจัดเก็บสร้างสรรค์สิ่งของให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเลื่อยๆ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K Sharing Day 2558 ของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 31 สิงหาคม 2558

สรุปกิจกรรม K- Sharing day  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA)  โดย คุณวิดาพร ตันติวัฒนกูล ผู้ชำนาญการอาวุโสด้าน TQA และพัฒนาระบบธุรกิจบริษัทในกลุ่มฯ สำนักพัฒนาองค์กรคุณภาพและความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
KSD 31-8-58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »