Archive for เมษายน, 2017

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน เมษายน 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 101 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 87.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บนโต๊ะปฏิบัติงานมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องวางปะปนอยู่
ลิ้นชักไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อดีที่พบ

มีการปรับปรุงบอร์ดใหม่ให้ดูสวยงาม

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์ คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนะนำโปรแกรมวาดภาพ AutoDraw ของ Google

โปรแกรม AutoDraw เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ที่ช่วยในการวาดภาพบนโทรศัพท์มือถือ บนเครื่องพีซี หรือบนแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนเมษายน 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนเมษายน 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.
April 10, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ IT working group_1_60

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »