Archive for พฤศจิกายน, 2017

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสุรีย์ จงทอง และนายศุภโชค ธรรมกัญยา
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน กันยายน 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวพนิดา สุวรรณศรี และนายสำราญ อ่อนชุ่ม
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน ตุลาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์ และนางศรีรัตน์ ส่งศักดิ์ชัย
ข้อเสนอแนะ
- เนื่องจากกลุ่มพัฒนามีการย้ายห้องพื้นที่ทำงาน [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 7 ส. กลุ่มทับทิม ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 97 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 80.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อสนอแนะ
1. ควรสะสางสิ่งของ และเอกสารที่ไม่เกียวข้อง (จุดเคาน์เตอร์ยืม-คืน และเคาน์เตอร์ Information)
2. บุคลากรต้องใส่ใจและดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 7 ส.
ผู้ตรวจนางศรีไพร เกษดี  และนางสาวอัญชลี พิจารณา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1. รถเข็ญหนังสือที่นำมาใช้สำหรับวางสิ่งของที่ค้างคืนในตู้ล็อกเกอร์  ในห้อง Book Return ควจติดป้ายการใช้งานให้ชัดเจน
2.  ควรจัดพื้นที่ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินเข้าไปยังเครื่องควบคุมระบบ ภายในห้อง  Book Return เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและความปลอดภัย
3. หลังตู้ล็อกเกอร์ ในห้องล็อกเกอร์ มีเศษขยะ และฝุ่นเกาะจำนวนมาก ควรแจ้งแม่บ้านดำเนินการทำความสะอาด
ผู้ตรวจ นางปราณี อยู่คง และ นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
November 6, 2017
November 27, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »