Archive for มกราคม, 2018

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ เดือนมกราคม 2561

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมกราคม 2561  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
January 8, 2018

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มทับทิม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๗ ส  ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุ่ม ทับทิม    ฝ่ายบริการสารนิเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม 3G

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน ธันวาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
1.  มีการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้น
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอความร่วมมือในการเปิดหน้าเอกสารปี 2561 ในระบบ Lotus Notes

ขอความร่วมมือในการเปิดหน้าเอกสารปี 2561 ในระบบ Lotus Notes

ขอความร่วมมือในการอัพปี 2561 ในระบบ Lotus Notes ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1.เข้าหน้าจอการใช้งาน ในระบบLotus Notes
2.เลือกที่ File เลือกที่ Database เลือกที่ Open
3.ปรากฏหน้าต่าง  Open Database เลือกตรงช่องแรกServer ให้เลือก crscdomino/ Crsc
4.เลือกช่องถัดไป Database  ให้คลิกเลือกโฟเดอร์ ชื่อสำนักหอสมุดกลาง ทำการดับเบิ้ลคลิก
5.ในช่อง Database ให้เลือกสำนักหอสมุดกลาง2561 ทำการดับเบิ้ลคลิกค่ะ
6.เป็นการเสร็จขั้นตอนการอัพปี2561  ให้ทำเช่นนี้ทุกปีที่ขึ้นพ.ศ.ใหม่นะคะ หากต้องการสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 5085 ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 18 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- สิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 18 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ- สิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- สิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ
-ป้ายติดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง เริ่มชำรุด
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ- สิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ-ป้ายติดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง เริ่มชำรุด
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 7เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 7เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ-ไม่มี
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน ธันวาคาม พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- มีการเก็บสิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ เป็นระเบียบมากขึ้น
-จัดทำป้าย กำหนดพื้นที่จัดอบรม /จัดเก็บสายเป็นระเบียบ
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน ธันวาคาม พ.ศ. 2560คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ- มีการเก็บสิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ เป็นระเบียบมากขึ้น -จัดทำป้าย กำหนดพื้นที่จัดอบรม /จัดเก็บสายเป็นระเบียบ
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »