blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555

รายงานการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ของห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วันอาทิตย์ที่   29  กรกฎาคม  2555

รายนามผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง

  1. นางปราณี  อยู่คง
  2. นางสาวสุปราณี  สอนเจริญ
  3. นายประพันธ์  สังข์ทองงาม
  4. นายสันติธรรม  สันตินันตรักษ์

       ถึงวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์แต่นักศึกษาก็ยังหนาแน่นเหมือนทุกๆวัน ช่วงเวลา 16.30 – 18.30 น.

มีนักศึกษาหนาแน่นเป็นพิเศษ  จนมีความรู้สึกว่าอากาศร้อนมากทั้งๆที่ภายนอกฝนก็ตกอยู่

มีนักศึกษาผู้หญิง 2 คนทนไม่ไหวเดินมาบอกว่า พี่ค่ะ นักศึกษาเยอะมากช่วยเร่งแอร์ให้หน่อย ได้ไหมค่ะ 

อากาศร้อนมากๆ เหมือนไม่มีความเย็นเลยจากนั้นจึงให้คุณสันติธรรม สลับเปลี่ยนเปิดแอร์ตัวใหม่แทน  อากาศจึงค่อยเย็นลงบ้าง และที่ชั้นลอยได้มีนักศึกษาผู้หญิงได้เดินมาแจ้งว่าปลั๊กไฟทุกจุดมีผู้ใช้เต็มหมด  เหลือแต่ตรงเสาติดบันไดขึ้นชั้น 3 เสียบไฟไม่ติด  จากนั้นอีกพักใหญ่ๆ ก็มีนักศึกษาผู้ชายเดินมาแจ้งอีก 2 คนว่าปลั๊กไฟตรงจุดดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าเข้า   

       จากการนับคร่าวๆ ของคุณประพันธ์ ได้จำนวนผู้เข้าใช้ดังนี้  1. ห้องอ่าน 1 และ 2 มีผู้เข้าใช้ ประมาณ  172 คน  2. โถงชั้น 1 ประมาณ 280 คน และ บริเวณชั้นลอย มี ประมาณ 237  คน เหตุการณ์ช่วง 24.30 น. เป็นต้นไป ปกติดีบนชั้นลอยนักศึกษาเริ่มบางตาลง  เวลา05.00 น. มีนักศึกษาบางส่วนทยอยกลับไปพักผ่อน และเสียงพูดคุยก็ค่อยเงียบลงบ้าง    

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark