blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ 6/2555

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ได้เข้าร่วมกิจกรรม CoP งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ งานบริการสารนิเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 10 คน โดยมีคุณกิจ คือ นางสาวสุกัญญา ดำชมทรัพย์ สรุปเรื่องที่ได้พูดคุยกัน ดังนี้

-  แนวปฏิบัติการจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ ระบบรัฐสภาอเมริกัน (LC) ของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) สำนักหอสมุดกลาง สจล. โดยชี้แจงรายละเอียดของการจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศพร้อมยกตัวอย่างการจัดเรียงฯ ที่ถูกต้อง และเสนอว่าควรมีคู่มือการจัดเรียงฯ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งคู่มือการจัดเรียงฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติม และจะลง blog เพิ่มในภายหลัง

-  การขยายชั้นของสำนักหอสมุดกลาง ทางสำนักฯ จะจัดพื้นที่เผื่อการขยายชั้นไว้มากไม่ได้ เนื่องจากมีเนื้อที่จำกัด จึงทำให้ต้องมีการขยายชั้นในทุกๆ ปี

-  การจำหน่ายหนังสือออกของสำนักหอสมุดกลาง ทางสำนักหอสมุดกลางยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยังไม่มีห้องเก็บหนังสือ (Store Room)

-  แบบฟอร์มแก้ไขทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้จาก http://blog.lib.kmitl.ac.th วันที่ 10 กรกฎาคม 2555

-  หนังสือที่มีส่วนประกอบของโลหะ หรือสารเคลือบสะท้อนที่ไม่อ่าน Tag ยังคงใส่ Status เดิมไว้ก่อน เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่สามารถนำไปให้บริการบนชั้นหนังสือทั่วไปได้

-   มีผู้เสนอให้จัดทำคู่มือการสำรวจหนังสือเพิ่ม ซึ่งจะนำไปดำเนินการต่อไป

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark