blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555

วันที่ 30 สิงหาคม 2555

เวทีเสวนา เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยรองผู้อำนวยการ (อาจารย์พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล) เป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัด/เป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Indicators_55

แก้ไขเอกสารแนบ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 6.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของส่วนงานอื่น เป้าหมาย 100 แก้ไขเป็น 75

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน เป้าหมาย 100 แก้ไขเป็น 1

คุณสุทธิดา สาตรปรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงและอธิบายเพิ่มเติมตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนด และฝากให้แต่ละส่วนงานจัดทำคำของบประมาณ (เงินงบประมาณและเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่งส่วนงานแผนด้วย..นะคะ

เวทีเสวนา เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสำนักหอสมุดกลาง โดยรองผู้อำนวยการ (อาจารย์สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี) โดยทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2555-2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Strategy_55, Strategy(2)_55, Strategy(3)_55, Strategy(4)_55, Strategy(5)_55

ซึ่งสำนักหอสมุดกลาง ยังไม่ได้กำหนด ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ รองผู้อำนวยการได้ให้บุคลากรเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณากำหนดใช้ต่อไป

เวทีเสวนา เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล อาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร อาจารย์ได้นำเสนอข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของสำนักหอสมุดกลางในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 และบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน แนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Energy KMITL 30 Aug 2012

*ความรู้ใหม่การเสียบกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าไว้ประมาณ 2 ชม. เท่ากับใช้แอร์ขนาด 9000 BTU 1 ตัว* โอ้ว..เล็กนิดเดียว..จัดเยอะนะคะ…แต่ด้วยการใช้งานเรามองว่าขอสะดวกไว้ก่อนเสียบไว้ทั้งวัน ใช้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ…ชิมิ คงต้องช่วยกันดูแลและอนุรักษ์พลังงานกันเยอะๆ

วันที่ 31 สิงหาคม 2555

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงานการประกันคุณภาพ ระหว่างสำนักหอสมุดกลาง สจล. สำนักหอสมุดกลาง มจพ. และสำนักหอสมุด มจธ.

ช่วงเช้า โดยรองผู้อำนวยการ อาจารย์พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล เป็นคุณอำนวย และมีผู้แทนส่วนงานและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง มจพ. จำนวน 6 ท่าน และ สำนักหอสมุด มจธ. จำนวน 1 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพของแต่ละห้องสมุดและการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้

ช่วงบ่าย เป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์สำหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างสำนักหอสมุดกลาง มจธ และ สจล. ซึ่งได้พิจารณาตัวบ่งชี้ ดังนี้

  1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยจะพัฒนาแบบสำรวจความพึงพอใจเป็นออนไลน์ เพื่อให้ใช้ร่วมกันทั้ง 2 แห่ง สำรวจตลอดทั้งปีการศึกษา ผ่านหน้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  2. การยืมทรัพยากรสารนิเทศ พิจารณาตัวแปร ได้แก่ ประชากรเป้าหมาย และระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารนิเทศ แตกต่างกัน จึงยังไม่นำมาใช้วัดเปรียบเทียบ
  3. จำนวนการเข้าใช้ห้องสมุด เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  4. ความรวดเร็วในการดำเนินการทางเทคนิค เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รองผู้อำนวยการ (อาจารย์พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล) ได้เสนอแต่งตั้งคณะทำงานฯ จากผู้แทนที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง แห่งละ 6 คน รวมเป็น 12 คน ร่วมกันดำเนินการจัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์สำหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะต่อไป

ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต (ไม่ทัน) ขอลิขิตแบบสรุปนะคะ เนื่องจากประเด็นในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเยอะมาก ถ้าต้องการรายละเอียดครบ สมบูรณ์ คงต้องขอดูวิดีโอจากคุณจีระพล คุ่มเคี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศห้องสมุด มจพ. ท่านไม่ลิขิตเลย แต่ท่านบันทึกตลอดเวลา…อิอิอิ!!!

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม CoP โดยงานบริการสารนิเทศ คุณประพันธ์ สังข์ทองงาม คณะทำงานฯ เป็นคุณอำนวย

ช่วงเช้า เป็นการเล่าเรื่องการดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP โดยงานบริการสารนิเทศ จำนวน 4 งาน ได้แก่ งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และงานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด คุณกิจ (น้องปุ้ย..น้องเอ้..น้องอ๋อ และน้องนา) ในแต่ละกิจกรรม CoP เล่าผลการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มเป็น 3 งาน ได้แก่ งานบริการสารนิเทศ งานเทคนิค และงานเทคโนโลยีสารนิเทศ เพื่อให้แต่ละงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน หาข้อตกลง ให้ได้กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพิ่มขึ้น สรุปผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ งานบริการสารนิเทศ ดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติทั้ง 4 งานต่อเนื่อง งานเทคนิค จำนวน 2 เรื่อง และงานเทคโนโลยีสารนิเทศ จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งจะนำไปจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป

(จากที่ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555)

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark