blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

การประเมินคุณภาพภายใน

วันนี้  เวลา 11.00-12.10 น.  ได้เข้าร่วมฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 

ปรากฏว่า ในภาพรวมตามเกณฑ์ สกอ.   มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนเฉลี่ย 4.43)  และเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1,3,5,6,7,และ 8 อยู่ในระดับดีมาก  และองค์ประกอบที่ 2,4 และ 9 อยู่ในระดับดี 

 เมือเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2553  ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเท่าเดิม แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเดิม (ปีการศึกษา 2553 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.24)

สำหรับจุดที่ควรพัฒนาที่สำคัญ คือ 

(1)     แนวทางในการเสริมหลักสูตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนให้ทุกคณะดำเนินการขั้นต่ำในภาพรวมสถาบัน

(2)    การดำเนินการจัดกิจกรรมหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

รายละเอียดตามรายงานผลของคณะกรรมการฯ ที่จะจัดส่งมาในภายหลัง

และผู้เขียนขอเพิ่มเติมว่า ในการเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลางของคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555   กรรมการได้สอบถามถึงการเตรียมตัวของสำนักหอสมุดกลางเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตของสถาบันในการเปิดประชาคมอาเซียนด้วย   จึงมีประเด็นที่ควรพิจารณาว่า สำนักหอสมุดกลางจะดำเนินการอะไร? อย่างไร? และเมื่อไร?

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • จากที่ได้คุยกับเพื่อนบรรณารักษ์ ห้องสมุดม.อื่น ได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านเว็บไซต์และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดที่จัดขึ้นนะคะ เช่น ม.มหาสารคาม ม.บูรพา ม.รามคำแหง…แล้วสำนักหอสมุดกลางของเราทำอะไรดี??