blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานบริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ 4/2555

สรุปชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ 4

วันที่ 11 กันยายน 2555 จากประเด็นเรื่องวิธีดำเนินการเมื่อหนังสือหาย สรุปได้ดังนี้ :-

วิธีดำเนินการกรณีทรัพยากรสารนิเทศสูญหาย

 1. เมื่อได้รับแจ้งจากสมาชิกห้องสมุดแล้วให้ลงบันทึกไว้ในแบบฟอร์มแจ้งหนังสือสูญหายและหนังสือชำรุดโดยกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและชัดเจน
 2. พิมพ์รายละเอียดของทรัพยากรสารนิเทศที่สูญหายให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกจัดหาเล่มเดิมมาทดแทนหรือเล่มที่มีปีพิมพ์ที่ใหม่กว่าเล่มเดิม โดยให้เวลา 1 สัปดาห์
 3. ให้เจ้าหน้าที่ใส่ข้อความพร้อมบอกรายละเอียดการแจ้งหายใน Patron record ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Millennium โมดูล Circulation ในคำสั่ง Note ตัวอย่าง เช่น   แจ้งหาย 2 รายการ เลขทะเบียน T0000001, T0000002 แจ้งหายวันที่ 10 ก.ย. 55 ค่าปรับจำนวน 105 บาท(ณ วันที่แจ้งหาย) ศรีไพร เกษดี รับเรื่อง
 4. กรณีที่สมาชิกไม่สามารถหาหนังสือมาทดแทนได้ให้ปรับเป็นเงิน 2 เท่าของราคาหนังสือ ถ้าเป็นหนังสือบริจาคให้คิดตามจำนวนหน้าโดยคิดในอัตราหน้าละ 1 บาท
 5. ให้ทางเจ้าหน้าที่งานบริการติดต่อประสานงานกับงานเทคนิค (จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ) เพื่อดำเนินการจัดหาทรัพยากรมาทดแทน
 6. กรณีที่สมาชิกสามารถหาหนังสือมาทดแทนได้ให้ดำเนินการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Millennium โมดูล Circulation ในคำสั่ง Mark Lost Items สิ่งที่สมาชิกต้องดำเนินการจ่ายมีดังนี้

-          ค่าปรับ (ถ้ามี Add ค่าปรับ ณ วันที่สมาชิกมาทำการแจ้งหาย)

-          ค่าดำเนินการ          50            บาท

-          ค่า Bill                   5              บาท

ขั้นตอนการดำเนินการกรณีสมาชิกห้องสมุดทำหนังสือหายหรือชำรุด

Work Instruction

ข้อความที่ใช้สำหรับบันทึกในสมาชิกห้องสมุด (patron record) เพื่อใช้เป็นแนวเดียวกัน

patron record

——————————-

ขอบคุณค่ะ :- พัชรินทร์  เย็นท่าข้าม (คุณลิขิต)

อุทัย  แสงศรี (ผู้ช่วยคุณลิขิต)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark