blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion

สำนักหอสมุดกลาง กำลังดำเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion จาก TCDC เพื่อการศึกษาด้านวัสดุศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลของวัสดุมากกว่า 7,000 ชนิด สืบค้นได้แบบออนไลน์ จำกัดเฉพาะ IP ของสถาบันฯเท่านั้น เริ่ม 1 มกราคม ถึง31 ธันวาคม 2556

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark