blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มไอที

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 116  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 96.6

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก

ข้อเสนอแนะ

- ยังมีขวดน้ำ เอกสาร อุปกรณ์ ไอที อุปกรณ์ ต่อพ่วง วางอยู่บนโต๊ะทำงานเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ควรเก็บให้อยู่ในที่ ที่สำหรับเตรียมไว้จัดเก็บให้เรียบร้อย

ข้อดีที่พบ

- มีการปรับปรุงช่วยกันพัฒนากิจกรรม 5 ส ในกลุ่ม ไอที ดีขึ้นเรื่อยๆ

กรรมการ : ธีรพงษ์ พิเภก , พริษฐ์กวินท์ นาควะรี

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark