blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2555

กลุ่ม แก้วเจ้าจอม งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ 24  / ธันวาคม /2555

ผลการตรวจ

1.  คะแนนเต็ม 120  คะแนน

2.  ผลการตรวจได้  88 คะแนน

3.  คิดเป็นร้อยละได้  73

4.  ผลตรวจได้ระดับ  พอใช้

ข้อดีที่พบ

1. บุคลากรมีความพยายามปรับปรุงให้มีสภาพพื้นที่ให้ดีขึ้น

2. พื้นที่ห้องวิทยานิพนธ์มีความเป็นระเบียบมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

1. บนหลังตู้หนังสือยังมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นวางอยู่ ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย

2. สิ่งของที่อยู่ในตู้ควรจัดแยกประเภทให้ชัดเจน

ผู้ตรวจ : นางสาวธีราพร มาวัน

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark