blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

ผลการจรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ2556

คะเนนเต็ม 120คะเนน ผลการตรวจได้ 84 คะเนน คิดเป็นร้อยละได้ 70

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้

ข้อเสนอแนะ 1. บนโตะทำงานยังมีสิ่งของสวนตัวาวงยูอ่ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย

ข้อดีที่พบ 1. มีการปรับปรุงชั้นวิทยานิพนธ์และทำคาวมสะอาดและทำการปรับปรุงป้ายชั้นหนังสือใหม่

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark