blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 2/2556 เดือนกุมภาพันธ์ 2556

          ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีกรรมการผู้ตรวจ 2 คน คือ คุณยุพิน ยังวิเศษ และคุณยุภาพร เศษจันทร์ ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้

ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี

ข้อดีที่พบ บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี

ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุ

  1. มีรถเข็นชำรุด 1 คัน (หมายเลข 2) รอแจ้งซ่อม
  2. บอร์ดกิจกรรม 5ส ไม่มีข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
  3. พื้นห้องมีฝุ่นมาก สกปรก
  4. สายไฟส่วนกลาง (บริเวณเสาต่ออินเตอร์เน็ต) ไม่เรียบร้อย
  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark