blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
วันที่ตรวจ            วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
คะแนนที่ได้          90 คะแนน     คิดเป็นร้อยละ 75 คะแนน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ   ดี
รายละเอียดตามไฟล์แนบKaesad..26Feb.2013

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark