blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

แนวทางการปฏิบัติสื่อโสตทัศนวัสดุ ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย

แนวทางการปฏิบัติสื่อโสตทัศนวัสดุ ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย
ขั้นตอน มีดังนี้
1. ผู้ใช้บริการแจ้งรายการสื่อโสตทัศนวัสดุที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ที่เคาน์เตอร์ One Stop Services ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง โดยให้ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มแจ้งทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหายหรือสูญหาย
2. หากสื่อโสตทัศนวัสดุที่ทำชำรุดเสียหายหรือสูญหายไม่มีจำหน่าย ให้ชดใช้เงินในอัตรา 2 เท่า ของราคาของสื่อโสตทัศนวัสดุที่จัดซื้อ
3. จัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุรายการเดิมมาทดแทน หรือจัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุเรื่องเดิม แต่เป็นฉบับใหม่กว่ามาทดแทน

1.การดำเนินการทางเทคนิค ดังนี้
1.1 กรณีชดใช้เป็นเงิน
- เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ตรวจสอบราคา และแจ้งราคาสื่อโสตทัศนวัสดุ และ ค่าดำเนินการทางเทคนิคจำนวน 50 บาท ต่อ 1 รายการ ให้ผู้ใช้บริการทราบ
- หากผู้ใช้บริการพร้อมจ่ายเงิน เปลี่ยน Status เป็น LOST AND PAID (สื่อโสตทัศนวัสดุแจ้งหาย/ชำระเงินแล้ว ) หากมีค่าปรับต้องเรียกเก็บเงินค่าปรับเพิ่มจากค่าสื่อโสตทัศนวัสดุและค่าดำเนินการ โดยค่าปรับนับตั้งแต่วันครบกำหนดส่งถึงวันที่มาแจ้งรายการสื่อโสตทัศนวัสดุที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ที่เคาน์เตอร์ One Stop Services
- แจ้งรายการส่งให้งานเทคนิค (พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ)) เพื่อดำเนินการจัดหาทดแทน
1.2 กรณีซื้อรายการเดิมมาใช้
- เปลี่ยน Status ของรายการเดิมเป็น IN REPAIR (ส่งซ่อม) เรียกเก็บค่าดำเนินการจำนวน 50 บาท ต่อ 1 รายการ หากมีค่าปรับต้องเรียกเก็บเงินค่าปรับเพิ่มจากค่าสื่อโสตทัศนวัสดุ โดยค่าปรับนับตั้งแต่วันครบกำหนดส่งถึงวันที่มาแจ้งรายการสื่อโสตทัศนวัสดุที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ที่เคาน์เตอร์ One Stop Services
- ส่งสื่อโสตทัศนวัสดุนั้นให้บรรณารักษ์ ห้องบริการโสตทัศนศึกษาติด Barcode , เลข Call number , ติดบัตรกำหนดส่ง และนำสื่อโสตทัศนวัสดุนั้นขึ้นชั้น เตรียมให้บริการต่อไป โดยเปลี่ยน Status เป็น CHK SHELVES
1.3 กรณีซื้อฉบับใหม่กว่า แต่สำนักหอสมุดมีแล้วมาใช้
- เปลี่ยน Status ของรายการเดิมเป็น lost ส่งสื่อโสตทัศนวัสดุนั้นให้งานเทคนิค (พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ) ดำเนินการแบบ สื่อโสตทัศนวัสดุฉบับซ้ำ
1.4 กรณีซื้อฉบับใหม่กว่า แต่สำนักหอสมุดยังไม่เคยมี
- เปลี่ยน Status ของรายการเดิมเป็น lost ส่งทรัพยากรนั้นให้งานเทคนิค (พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ) ดำเนินการแบบ สื่อโสตทัศนวัสดุใหม่.

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ราคากลาง ของสื่อโสตทัศนวัสดุของสำนักหอสมุดกลาง ยังไม่มีกำหนดไว้ (ราคากลาง คือ ราคามาตรฐานสื่อโสตทัศนวัสดุ ในกรณีที่สมาชิกห้องสมุดทำสูญหายระหว่างการยืม จะใช้ราคากลางในกรณีที่ไม่ทราบราคาของสื่อโสตทัศนวัสดุชิ้นนั้น)

***********************

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • ถ้าเกิดกรณีไม่มีจำหน่าย(เหมือนหนังสือ) การปรับ 2 เท่า ดำเนินการต่ออย่างไรกับเงินที่ปรับไปแล้ว น่าจะหาแนวปฏิบัติเรื่องนี้ด้วยนะคะ

  • สำหรับที่ผ่านมา กรณีที่สื่อโสตทัศนวัสดุ ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย เกิดกรณีไม่มีจำหน่าย(เหมือนหนังสือ) จากการสอบถามพี่ศรีไพร เกี่ยวกับกรณีเงินค่าปรับ 2 เท่าทั้งของหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ ที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย นั้น เงินค่าปรับที่ได้จะถูกส่งต่อไปที่ ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี

  • แต่สำหรับสื่อโสตทัศนวัสดุ ที่ได้ชำรุดเสียหายหรือสูญหายแล้วนั้น ส่วนใหญ่จะไม่สามารถหาซื้อมาทดแทนได้ค่ะ เพราะสื่อโสตฯนั้น จะถูกผลิตในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อจำหน่ายหมดแล้วก็หมดเลย ไม่สามารถหาซื้อมาทดแทนใหม่ได้ ยกเว้นผู้ผลิตจะผลิตจำหน่ายอีกครั้ง และสื่อโสตฯที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ของสำนักหอสมุดกลางส่วนใหญ่นั้น จะเป็นสื่อประเภทบันเทิง รายการภาพยนตร์ ส่วนการจะไปขอทำสำเนากับห้องสมุดอื่นนั้น วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมคะ.

  • กรณีส่งเิงินเคยทำเฉพาะ Add ค่า Tag 50 เข้าระบบ เพื่อให้เงินไปรวมกับค่าปรับและพิมพ์รายการส่งการเงิน แต่กรณีปรับ 2 เท่า ยังไม่เคยทำจ้า