blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

กิจกรรม KS Time เรื่อง หนังสือเดินทาง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หนังสือเดินทาง ถ่ายทอดความรู้ โดย คุณจำนงค์ ศรีษะเกษ   เป็นคุณกิจ
คุณวิภาส อ่อนน้อม รับหน้าที่เป็นคุณอำนวย และสุกัญญา ดำชมทรัพย์ รับหน้าที่เป็นคุณลิขิต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 27 ท่าน
สรุปเนื้อหาและบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
เริ่มกิจกรรมโดยคุณอำนวยดำเนินการเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแนะนำคุณกิจ
คุณกิจ เกริ่นนำเรื่องถึงที่มาของชื่อเรื่อง หนังสือเดินทาง กับการทำพาสปอร์ตซึ่งสอดคล้องกับการทำงาน คือ การบริการส่งทรัพยากรสารนิเทศใหม่ถึงงานบริการทรัพยากรสารนิเทศ
- ช่วงเวลาการจัดส่งเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ วันที่ 16 หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนการส่งเป็นวันทำการก่อนหน้าหรือถัดไป

- การจัดส่งนำส่งพร้อมรถตู้บริการ Delivery ถึงห้องสมุดคณะ และจุดการส่ง ได้แก่
1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 จัดส่งวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หนังสือทั่วไป หนังสือ Set Corner และชั้น 1 จัดส่งซีดี-รอมประกอบหนังสือ และสื่อโสตทัศนวัสดุ
2.ห้องสมุดคณะทั้งหมด ปัจจุบันมี ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- ขั้นตอนก่อนการจัดส่ง มีการแยกชื่อเรื่อง นับจำนวนเล่ม แยกภาษาของหนังสือไทย-ต่างประเทศ  เมื่อแล้วเสร็จดำเนินการมัด เขียนหมายเลขปะบนมัด โดยเรียงตามเส้นทางการเดินรถส่งโดยจะให้เป็นหมายเลขประจำห้องสมุดคณะที่จัดส่ง ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 เริ่มจากห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร หมายเลข 1 ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลข 2  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายเลข 3  ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลข 4 ห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หมายเลข 5 และห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ หมายเลข 6  ปัจจุบันเหลือ หมายเลข 2 , 3 , 4 และ 5 ส่วนอาคารเฉลิมพระเกียรติใส่อักษรย่อว่า ma

- กรณีหนังสือเร่งด่วน หลังรับเรื่องจะดำเนินการทางเทคนิคแล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง และจัดส่งภายใน 1 วันทำการ โดยปัจจุบันนำส่งที่งานบริการฯ ชั้น 1 เพื่อสะดวกในการนำส่งห้องสมุดคณะและบริการเคาน์เตอร์ยืม-คืนภายในอาคาร

- แสดงภาพขั้นตอนการจัดส่ง (รอลิ้งค์เรื่อง หนังสือเดินทาง)

- สำหรับหนังสือที่จัดส่งวิทยาเขตชุมพรนั้น  ดำเนินการส่งพร้อมรถที่ส่งอาจารย์ที่มาสถาบันฯ

ช่วงถาม-ตอบ
- คุณยุภาพร ถามว่า ที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้างในการจัดส่ง
คุณกิจ  ตอบว่า เมื่อแรกเริ่มส่งห้องสมุดคณะปี พ.ศ. 2551 มีปัญหาการขอรถเพื่อจัดส่ง แต่ปัจจุบันมีบริการรถตู้ Delivery ก็จะจัดส่งพร้อมกัน หากไม่สามารถส่งได้ในรอบเช้า ก็จะส่งให้ในรอบบ่้าย โดยประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานจัดส่งบริการ Delivery
คุณอำนวย ช่วยตอบว่า อาจพบปัญหาหนังสือไม่ครบจำนวนบ้าง แต่ก็จัดส่งในภายหลัง ภายใน 1 วัน

ช่วงเสนอแนะ
- เสนอให้ปรับเปลี่ยนหมายเลขที่ปะบนมัดหนังสือเพื่อส่งห้องสมุดคณะ โดยเรียงหมายเลข 1 ใหม่ที่ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสิ้นสุดที่หมายเลข 4 ที่ห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แทนการให้หมายเลขในปัจจุบันซึ่ง ไม่มีหมายเลข 1 และ หมายเลข 6 แล้ว
คุณกิจรับข้อเสนอปรับเปลี่ยน

-เสนอปรับเปลี่ยนชื่อห้องสมุดเป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ เช่น ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้เป็น “AR” บนแผ่นปะมัดหนังสือ ปัจจุบันเขียนว่า “สถาปัตย์” และจัดพิมพ์ไว้เพื่อความเรียบร้อย
คุณกิจแจ้งว่าการปะบนมัดนั้นเพื่อความสะดวกในการแยกห้องสมุด รวดเร็ว และประหยัดทรัพยากรฯและเวลา เพียงแค่เขียนโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนที่พิมพ์ไว้จะเพียงพอหรือไม่ อีกทั้งการพิมพ์นั้นต้องตัดและต้องมีที่จัดเก็บอีกด้วย

- เสนอปรับเปลี่ยนการเขียนเลขตามจำนวนมัด เช่น หมายเลข 2 มีจำนวนมัด 3 มัด ให้เขียน 2/1  2/2 และ 2/3
คุณกิจ อธิบายว่าหากมีจำนวนมัดมากก็ทำเช่นกัน แต่หากมีน้อยสามารถแยกได้

- เสนอปรับเปลี่ยนการใช้เทปกาวปะบนหน้าหนังสือ ทำให้หน้าปกเสียหาย เพราะบางครั้งกระดาษปกอาจมีรอยถลอกจากเทปกาวได้ อาจเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษไปบนเชือกที่มัดหนังสือก็ได้
คุณกิจ แจ้งว่าครั้งต่อจะดำเนินการหรืออาจเลือกหนังสือที่เป็นปกอาร์ตมัน เมื่อปะด้วยเทปจะไม่ทำให้ถลอก

- เสนอแนะว่าการดำเนินการส่งห้องสมุดคณะ หากมีจำนวนหนังสือมากให้แจ้งจะได้ช่วยเหลือในการยก
คุณกิจ กล่าวขอบคุณ

สิ้นสุดการถามและเสนอะแนะคุณอำนวยกล่าวปิดกิจกรรม

เพิ่มเติม PDF นำเสนอในกิจกรรม passport

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • ขอบคุณ คุณกิจ คุณอำนวย และคุณลิขิต รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมKS Time ทุกท่านค่ะ กิจกรรมKM ของสำนักหอสมุดกลาง ยังมีอย่างต่อเนื่องอีกหลายกิจกรรม เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ตามความสนใจค่ะ เรามีการประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์หลากหลายช่องทาง