blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการบันทึกบรรณานุกรมเบื้องต้นสำหรับหนังสือ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark