blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

BAR กลุ่มพัฒนา : วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2556

BAR (Before Action Review) กลุ่มพัฒนา

วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556

BAR

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark