blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ภาพบรรยากาศ KS-Time เล่าเรื่องสถานที่ที่น่าสนใจของ สจล.

วันนี้วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 งานบริการสารนิเทศสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกับส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง สจล. จัดกิจกรรม KS-Time ในหัวข้อเรื่อง “เล่าเรื่องสถานที่ที่น่าสนใจของ สจล.” ขึ้น โดยมีคุณเกษรา บุญปาล เป็นคุณกิจถ่ายทอดความรู้  คุณศรีเพ็ญ เทนอิสสระ เป็นคุณอำนวยควบคุมการถ่ายทอดความรู้ และมีคุณสุจินต์ พุ่มพวง เป็นคุณลิขิต กิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 14.00 น. โดยคุณอำนวย (คุณศรีเพ็ญ) เป็นผู้กล่าวเปิดและแนะนำตัวคุณกิจ (คุณเกษรา) โดยสังเขป จากนั้นคุณกิจก็ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบันฯ นับตั้งแต่การเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตนนทบุรี และย้ายมาก่อตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ อำเภอลาดกระบัง  โดยมี ศาสตราจารย์พิชัย อังจันทร์เพ็ญ เป็นผู้ผลักดัน

บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจในประสบการณ์ที่ไม่เคยทราบกันมาก่อน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนาน

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 28 คน จนสมควรแก่เวลา (16.00 น.) คุณอำนวยจึงได้กล่าวขอบคุณคุณกิจและกล่าวปิดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • อนุสาวรีย์ ศ.พิชัย อังจันทร์เพ็ญ (ตึกวิศวะ 12 ชั้น) ผ่านบ่อยๆ เพิ่งรู้ว่าท่านคือผู้ก่อตั้งและผลักดันให้เกิดสถาบันฯ ณ ลาดกระบัง อยากฟังภาคต่อไป..เรื่องเล่าในสถาบันฯ เยอะมากๆ และน่าสนใจค่ะ