blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ภายในกลุ่มไอที เดือน 14 พฤษภาคม 2556
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.8 อยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะ
1.ป้ายผู้รับผิดชอบชำรุด ควรมีการปรับปรุง
2.ลิ้นชักมีสิ่งขของใส่อยู่ ควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark