blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

AAR : กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ

กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)

ประจำปี  พ.ศ. 2553   ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553

1.  เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ คือ

1.1  สะสางเอกสารเพื่อรอจำหน่าย  75.5  กิโลกรัม  และแฟ้มเอกสารเพื่อทำลายจำนวน   66  แฟ้ม

1.2  จัดแยกหนังสือจากคณะเทคโนโลยีเกษตรเดิมให้ตรงตามหมวดหมู่ได้หมด   ได้แก่ หมวด H,Q,S,T

1.3 จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยได้จำนวน 6 จุด  ได้แก่  ห้องหนังสืออ้างอิง, ห้องปริญญานิพนธ์, ห้องโสตทัสนวัสดุ, เคาน์เตอร์บริการ, โซนบริการอินเทอร์เน็ตชั้น 1 และโซนบริการ WebPAC  ชั้น 1

1.4 ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  173  เครื่อง

1.5 จัดเก็บวิทยานิพนธ์ที่มาจากห้องสมุดคณะเทคโนโลยีเกษตรให้ตรงตามหมวดหมู่

2.  สิ่งที่ได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.1  ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสะสางเอกสารเอกสารได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

2.2  ได้เพิ่มจุดพันสายไฟจากเป้าหมาย 5 จุด  เป็น 6 จุด คือบริเวณห้องโสตทัศนวัสดุ

3.  สิ่งที่ได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

3.1  การคัดแยกหนังสือจากคณะเกษตรเดิมให้ตรงตามหมวดหมู่ไม่บรรลุตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนดไว้ 3 วัน  เนื่องจากมีจำนวนหนังสือมากและผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้แบ่งออกไปช่วยงานอื่น ๆ  แต่สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยกันปฏิบัติงานต่อในวันที่ 29  ช่วงเช้าจนสำเร็จลุล่วง

3.2  การสะสางเอกสารในบางส่วนยังไม่สามารถสะสางได้ทั้งหมดเนื่องจากต้องรอเจ้าของแฟ้มเอกสารพิจารณาเอกสารต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งกำหนดเวลาในการพิจารณาไว้ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม  2553

4.  หากมีจัดกิจกรรมนี้อีกครั้งต่อไป ควรมีการปรับปรุ่งในเรื่องต่าง ๆ คือ

4.1  การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงานและปริมาณงาน   (ควรจัดซื้ออุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า)

4.2  ควรจัดเตรียมคนที่จะปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน

4.3  ควรมีการวิเคราะห์ปริมาณงานล่วงหน้าและประเมินความเหมาะสมในการจัดคนให้เพียงพอกับงานเพื่อความสำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด

4.4  ในการปฏิบัติงานทุกงานสมาชิกทุกกลุ่มควรคำนึงถึงการทำงานเป็นทีมเป็นหลักสำคัญ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark