blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำรายชื่อหนังสือใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark