blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2556

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ครั้งที่ 7/2556

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา  โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสาวสมพร มั่งนาค และนางสุวรรณ พรมุลา ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ผลการตรวจได้ 87.5 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 72.9

เกณฑ์การประเมิน = พอใช้

ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้

ข้อดีที่พบ

-  บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส

ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง

-  ควรจัดทำป้ายติดกล่องใส่พลาสติกหุ้มปกหนังสือ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark