blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

KS-Time เรื่อง เมื่อถึงเวลาปลดเกษียณ : หมดวาระของสิ่งพิมพ์รัฐบาลแล้ว

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2556 ได้เข้าร่วมกิจกรรม KS-Time เรื่อง เมื่อถึงเวลาปลดเกษียณ : หมดวาระของสิ่งพิมพ์รัฐบาลแล้ว โดยมีคุณกิจ คือ นางกมลรัตน์ตัณฑ์เกยูรคุณอำนวย คือ นางสาวศิริกรจำปาทิวและคุณลิขิต คือ นางปิยาธิดา อุทัยธรรม

สิ่งพิมพ์รัฐบาล หรือ Government Publications เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานราชการ และหน่วยราชการอิสระ เช่น รายงานประจำปี รายงานการดำเนินงาน รายงานการปฏิบัติงาน รายงานผลการวิจัย รายงานการประชุม รายงาน (การ) สัมมนา รายงานสถิติ สถิติ ทำเนียบนาม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย และครบรอบปี เป็นต้นการกำหนดหมวดหมู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล เลขหมู่ประกอบด้วย อักษรย่อประจำกระทรวง/หน่วยราชการอิสระ ตัวเลข 2 หลักของหน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ ตัวเลขบอกประเภทสิ่งพิมพ์ และตัวเลข 3 ตัวหลังของปี พศ. ของสิ่งพิมพ์ (รายงานประจำปี สถิติข้อมูลประจำปี) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ks time และ

ks-time _Retire1

ks-time _Retire2

ks-time _Retire3

ks-time _Retire4

ks-time _Retire5

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark