blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ประจำปี 2556

รายงานกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ประจำปี 2556
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

พิธีเปิดงาน กล่าวรายงาน โดย ผศ.พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และกล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

         ต่อด้วยเวทีเสวนา เรื่อง เปิดตา เปิดใจ เปิดห้องสมุด สู่ อาเซียน โดย รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สจล.

               อาจารย์ได้บรรยายความเป็นมาของอาเซียน การก่อตั้ง วัตถุประสงค์ ความสำคัญ ประเทศสมาชิกและปีที่เข้าร่วม รวมถึงคำขวัญอาเซียน “One Vision, One Identity, One Community” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม อาจารย์ยังได้เล่าเรื่องที่เกี่ยวกับจำนวนประชากร ของประเทศต่างๆที่ได้จัดอันดับไว้ จำนวนพื้นที่ เล่าเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจ บอกเล่าเรื่องคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
         คลื่นลูกที่หนึ่ง (First Wave) เป็นช่วงที่มนุษย์ปฏิวัติระบบเศรษฐกิจด้วยการทำ เกษตรกรรม (The Agricultural Wave)
        คลื่นลูกที่สอง (Second Wave) เป็นช่วงที่มนุษย์ปฏิวัติระบบเศรษฐกิจด้วย อุตสาหกรรม มนุษย์รู้จักการใช้เครื่องจักร มาแทนแรงงานคน ทำให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้น (The Industrial Wave)
           คลื่นลูกที่สาม (Third Wave) เป็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ด้วยการปฏิวัติ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม (The Information Wave)
          คลื่นลูกที่สี่ (Fourth Wave) เป็นยุคความรู้ เป็นสังคมการจัดการความรู้ (The Knowledge Wave)
         คลื่นลูกที่ห้า (Fifth Wave) เป็นยุคแห่งปัญญา เป็นการบูรณาการความรู้และปัญญาเข้าด้วยกัน (The Wisdom Wave)

ต่อด้วยนำเสนอห้องสมุดที่จะต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ควรมีconnection. ที่ใช้ชื่อว่า
เครือข่ายห้องสมุดข้ามชาติ
International i-Library Network
AEC i-Library Network

ตัวอย่าง i-Library…มาจุดชีวีให้ห้องสมุด ควรมีบริการดังนี้
• All-Area Wi-Fi เข้าถึงโลกออนไลน์ได้ในทุกจุด
• มุมiPad/Tablet Station ไว้บริการค้นคว้าข้อมูล
• มุมDocking Station ไว้วางSmart Phone พร้อมหูฟังBluetooth
• มุมCharger Station ไว้ให้ชาร์จแบตทุกประเภท(คิดค่าบริการ)
• มีAbstract แบบสวยๆ แปลกๆ เพื่อผ่อนคลาย
• สร้างอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์
• มุ่งสู่การเป็น Green Library เป็นมิตรกับธรรมชาติ
• จัดกิจกรรม “เที่ยวท่องห้องสมุด”

บทความน่าอ่านของรศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ และรศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล ที่ตีพิมพ์แล้วในนิตยสารกุลสตรี ติดตามอ่านได้ที่งานบริการสารนิเทศ (วารสาร) ชั้น 1 ห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์. ใหญ่ไม่ใหญ่ ข้าก็(ยัง)ใหญ่ ไตรภาค #1 : อเมริกา = The World Leader Trilogy #1 : AMERICA. กุลสตรี ฉ.1020(ก.ค.56): 99.

ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์. ใหญ่ไม่ใหญ่ ข้าก็(ต้อง)ใหญ่ ไตรภาค #2 : จีน = The World Leader Trilogy #2 : CHINA. กุลสตรี ฉ.1023(ส.ค.56): 96.

ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์. ใหญ่ไม่ใหญ่ ข้าก็(ควร)ใหญ่ ไตรภาค #3 : ญี่ปุ่น = The World Leader Trilogy #3 : JAPAN. กุลสตรี ฉ.1024(ก.ย.56): 106.

          เวทีเสวนา เรื่อง เรียนอย่างไร ในอาเซียน โดย ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง อาจารย์ประจำสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ นางสาวศรัณญา ยงรัตนกิจ เจ้าหน้าที่สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาในโครงการ AUN / SEED – NET จำนวน 6 ท่าน จาก ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และสปป.ลาว
เริ่มจากให้นักศึกษาแต่ละประเทศได้เล่าความเป็นอยู่และประเพณีในประเทศของตนเองให้ฟ้งพอสังเขป ซึ่งก็มีส่วนคล้ายหรือเหมือนกับของไทยเรา เช่นประเทศลาว จะมีประเพณีสงกรานต์ และเข้าพรรษา เหมือนไทย การปรับตัวของนักศึกษาในการเข้ามาศึกษาในประเทศไทยก็มีบ้าง เพราะบางคนยังไม่ชินกับอากาศของไทย
           เรื่องการแข่งขันทางการศึกษาของทั้ง 3 ประเทศ ฟังแล้วประเทศไทยมีการแข่งขันดุเดือดกว่าเพราะมีการติว เรียนพิเศษตั้งแต่ประถมจนถึงก่อนการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้การแข่งขันสูง และเกิดเป็นธุรกิจโรงเรียนสอนกวดวิชาในระดับต่างๆมากมาย ในประเทศลาวยังไม่มีโรงเรียนกวดวิชามีแต่การรวมกลุ่มติวกันเอง หรือให้อาจารย์ติวให้ ส่วนที่ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม คนที่ต้องการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงก็ต้องเรียนหนักขึ้น เป็นต้น
            ส่วนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันฯอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะมีอาจารย์เฉพาะทาง เจ้าหน้าที่ และเพื่อนนักศึกษามีการช่วยเหลือกันดี สถานที่เรียน เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้ามีห้องLab ที่เปิดให้นักศึกษาเข้ามาทำงานได้ตลอดเวลา มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน มีโรงอาหารและที่พักที่สะดวกสบาย
                 ในด้านห้องสมุด นักศึกษากลุ่มนี้ มีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน เนื่องจากห้องสมุดมีเอกสารตำรามากมายมีฐานข้อมูลให้สืบค้น ที่จะสนับสนุนการวิจัยของเค้า สิ่งที่นักศึกษาต้องการ คือเอกสารตำราที่เป็นภาษาอังกฤษ ฐานข้อมูลเฉพาะทางที่ตรงกับการเรียนของนักศึกษาในโครงการนี้ และต้องการจำนวนวันที่ยืมหนังสือเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อเอื้อให้กับนักศึกษาต่างชาติได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น และใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้เต็มที่

            สุดท้าย นางสุธิดา สาตรปรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มาบรรยายในเวทีเสวนา เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น.

นิทรรศการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดกลาง
- Best Practice ของแต่ละงาน
- K sharing time
- CoP ของแต่ละงาน
- คู่มือการปฏิบัติงาน / แนวปฏิบัติ (ที่เป็นรูปเล่ม)
- แผนงานKM ประจำปี 2556
- รูปภาพกิจกรรม
นิทรรศการเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน
- รู้จักประชาคมอาเซียน
- แนะนำประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
- อาหาร / ดอกไม้ / สัตว์ประจำชาติอาเซียน
- นามานุกรมเว็บไซต์อาเซียน
- ASEAN Library
- การแต่งกาย นักเรียน นักศึกษาอาเซียน
- โต๊ะ/ตู้จัดแสดงหนังสือ วารสาร ซีดี บทความ/ข่าว ที่เกี่ยวข้องและมีให้บริการ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark