blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจ 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส
กลุ่มแคแสด
เดือน  สิงหาคม  2556

ผลการตรวจประจำเดือนสิงหาคม 2556  คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 86 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 71.6  ระดับการประเมินได้ พอใช้

ข้อเสนอแนะ

ชั้น 1

 1. ตู้จุลสารที่ว่างอยู่ควรติดป้าย “ว่าง” หรือ “ระหว่างดำเนิน”
 2. ควรทำที่วางอุปกรณ์ส่วนกลางในห้องวารสาร
 3. แจ้งแม่บ้านปัดฝุ่นหลังชั้นวารสาร
 4. ควรเคลียตู้ล็อคเกอร์ให้พร้อมใช้
 5. ม่านชั้นลอยมีฝุ่นและคราบสกปรก
 6. ตู้สองบานในห้องหลังเคาน์เตอร์ควรจัดให้เป็นระเบียบ

ชั้น 2

 1. ห้องอินเทอร์เน็ต 3 ปลั๊กไฟชำรุด มีครบฝุ่น
 2. ห้อง 206 มีกลิ่น

ชั้น 3

ห้องวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์

 1. แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นให้พร้อมใช้งาน

ห้องหนังสือทั่วไป

 1. แจ้งซ่อมฝ้า
 2. ตู้โชว์หนังสือใหม่ชำรุดควรแจ้งซ่อม
 3. ส่งคืนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว
 4. แจ้งแม่บ้านทำความสะอาดระเบียง
 5. ชั้นหนังสือชำรุดทำให้ต้องวางหนังสือบนพื้นควรหาวิธีแก้ไข

ผู้ตรวจ
1. นางศรีไพร เกษดี

2. นางสายใจ วัลลิภากร

3. นายสำราญ อ่อนชุ่ม

4. นางสาวดาราวรรณ พูลเพิ่ม

5. นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark