blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส  ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ตรวจ  ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖

******************************************

ผลการตรวจ

๑. คะแนนเต็ม ๑๒๐  คะแนน

๒. ผลการตรวจได้ ๑๐๓ คะแนน

๓. คิดเป็นร้อยละได้ ๘๕.๘ %

๔. ผลตรวจได้ระดับ  ดี

ข้อดีที่พบ

๑. มีการปรับปรุงป้ายและจัดเก็บเอกสารเก่าที่ตู้เก็บเอกสาร โดยแยกสีป้ายที่สันแฟ้มอย่างเป็นระเบียบ

๒. จัดเก็บเอกสารเก่าที่นักศึกษาลืมไว้ ๑ ปี กระดาษใช้แล้ว ๒ หน้า และสิ่งพิมพ์โฆษณาที่แนบมากับหนังสือพิมพ์และวารสาร มัดเก็บรอจำน่าย

ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง

๑. ปรับปรุงโต๊ะทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

๒. มีหยดน้ำจากเครื่องปรับอากาศในบางวันที่เปิดระบบแยก ทำให้ต้องคอยดูแลไม่ให้หยดเลอะเทอะ แจ้งงานอาคารสถานที่ของคณะ ที่ดูแลรับผิดชอบแล้ว

ผู้ตรวจ : คุณสุกัญญา ดำชมทรัพย์

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark