blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด ประจำเดือน กันยายน 2556

วันที่ตรวจ  4 ตุลาคม 2556

ผลการตรวจ

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ได้ 93 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 77.50

ผลการประเมินระดับ  ดี

ข้อเสนอแนะ

ชั้นที่ 1

   ห้องอ่านหนังสือ 1 ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปิดฝ้าบริเวณแอร์ 1 จุด

   ห้องอ่านหนังสือโซนร้านกาแฟพื้นห้องเป็นรอยคราบจากการลากเก้าอี้

   ห้องรับฝากสิ่งของควรเคลียร์ของในตู้ล็อคเกอร์ให้พร้อมใช้

ชั้นที่ 2

   ห้องหอเทิดพระเกียรติฯ ที่ปรับอุณหภูมิแอร์ชำรุด

   ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 3 ปลั๊กไฟสำหรับต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พื้น บริเวณด้านหลังห้องฝาครอบปลั๊กหายไป

ชั้นที่ 3

ห้องหนังสือทั่วไป

   ฝ้าตรงหน้าประตูเปิดไว้ 1 ช่อง เนื่องจากมีน้ำหยดลงมารอการซ่อมแซม

   อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืน

   ระเบียงรอทำความสะอาดช่วงปิดเทอม

ห้องหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์

   คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม

ข้อดีที่พบ

ทุกพื้นที่พยายามดำเนินปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส ทุกๆ ครั้ง

ผู้ตรวจ

นางสาว รัตนา  เลิศสุกสว่าง

นางรุ่งฟ้า อ่อนชุ่ม

นางอรทัย  ศรีทอง

นางพิจิตรา  ครองตน

นางปราณี  อยู่คง

นางสาวอัญชลี  พิจารณา

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark