blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

World University Rankings 2013

ในปี 2020  สจล. ของเรา จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน  ก็เลยนำข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปี 2013  ของ QS และ THE  มาบอกต่อ   ดูที่  Maneer6

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark