blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

สิ่งที่น่าสนใจและประทับใจ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ
1. หลายๆมุมในห้องสมุด มีถังขยะอยู่เป็นระยะ
2. มีป้ายประกาศเตือนความประพฤติของนักศึกษา ติดให้ผู้ใช้บริการทราบได้อย่างชัดเจน เช่น ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ของนิสิตมก.


3. มีป้ายบอกชัดเจนในเรื่อง บอกขั้นตอน กระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นจากผู้รับบริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. หลังการเสียค่าปรับของผู้ใช้บริการ ต้อง รับใบเสร็จทุกครั้ง
5. มีการประยุกต์การใช้งาน ของที่ไม่ได้ใช้ โดยการนำชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์ มาจัดเป็นโต๊ะสำหรับนั่งอ่านหนังสือ
6. ระเบียบการยืม ดีวีดี/วีซีดี/ซีดีรอม/เทปบันทึกเสียง ยืมได้ 3 รายการ ต่อ 3 วัน และเสียค่าปรับ 10 บาทต่อวัน
7. บางชั้นของห้องสมุดมีการแบ่งสัดส่วน โดยในชั้นนั้น มีทั้งโซนนั่งอ่านหนังสือที่สามารถส่งเสียงดังได้ และ โซนนั่งอ่านที่ไม่สามารถส่งเสียงดัง โดยแบ่งเป็นห้องกระจกกั้น
8. ทางห้องสมุดทดลองจัดทำระบบห้องสมุดสำรองควบคู่กับระบบของ Millienium คือ ระบบ KOHA โดยกำลังอยู่ระหว่างช่วงการทดลองใช้งาน และการถ่ายโอนข้อมูล
9. ผู้บริหารเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องสำคัญๆ ที่ต้องใช้การตัดสินใจโดยผ่านระบบสารสนเทศของสำนัก
10. ผู้บริหารขององค์กรเล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน ภายในองค์กร

นางสาวพรวริน จันทร์แช่มช้อย
ประกาศ  เรื่อง ขอความร่วมมือร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ของนิสิตมก.หลายๆมุมในห้องสมุด มีถังขยะอยู่เป็นระยะ นำชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์ มาจัดเป็นโต๊ะสำหรับนั่งอ่านหนังสือขั้นตอน กระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นจากผู้รับบริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark