blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ม.อุบลราชธานีและลาวใต้

สวัสดีครับ หลังจากไปดุงานกันมาจนงอม กันมาหลายๆท่าน รวมถึงผมด้วย ก้พอสรุปเรื่องราวสั้นๆ ได้ประมาณนี้ครับ

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ม.อุบลราชธานีและลาวใต้

1. สิ่งที่พบเห็นที่น่าสนใจและประทับใจ

ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

-  พื้นการให้บริการมีความหลากหลาย และน่าสนใจมีการนำเทคโนโลยีเข้าช่วย ในการสมัครสมาชิก

-  มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการประจำจังหวัด

- เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีความเป็นกันเอง


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาวใต้)

เรื่องทั่วไป เช่น สภาพบ้านเมือง, การเดินทาง, วัฒนธรรม

สภาพบ้านเมือง สังคม วัฒนธรรม เป็นลักษณะที่ ค่อนข้างเรียกได้ว่า ชนบท ประชากรส่วนใหญ่ ยึดอาชีพเกษตรกรรม

การคมนาคม ยังลำบาก แต่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก เนื่องจากยังไม่มนายทุนมาลงทุน ประเทศลาวยัง เป็นประเทศที่ยึดถือวัฒนธรรม ประเพณี

ประชาชนใช้ ชีวิต เรียบง่าย ไม่เน้นแสงสี เหมือนสังคม เมืองไทย

จากการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานครังนี้ ได้ให้มุมมอง และแนวคิดใหม่ๆ ที่จะนำมาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ต่อไป

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark