blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

การลงรายการหัวเรื่อง ใน MARC 21

ขออนุญาตแลกเปลี่ยนความรู้ “การลงรายการหัวเรื่องใน MARC 21″

การลงรายการหัวเรื่อง ลงใน MARC 21 นั้น ให้ลงไว้ใน ในเขตข้อมูล 600 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

เขตข้อมูล: 600 รายการเพิ่มหัวเรื่องชื่อบุคคล (R)

ตัวบ่งชี้1ประเภทชื่อบุคคล
0 — ชื่อต้น
1 — ชื่อสกุล
3 — ชื่อวงศ์ตระกูล
ตัวบ่งชี้ 2: ระบุระบบหัวเรื่องที่ใช้สร้างหัวเรื่อง
0 – - หัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
1 – - หัวเรื่องวรรณกรรมสำหรับเด็กของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
2 – - หัวเรื่องของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
3 – - หัวเรื่องของหอสมุดเกษตรแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
4 – - หัวเรื่องที่ไม่ได้ใช้ตามค่าตัวบ่งชี้ 2ลำดับที่ 0-3
รหัสเขตข้อมูลย่อย:
a – - ชื่อบุคคล (NR)
b – - เลขกำกับชื่อ (NR)
c – - ตำแหน่ง ยศ และบรรดาศักดิ์ เป็นต้น (R)
q – - ชื่อเต็ม (NR)
d – - ปีเกิด-ปีตาย (NR)
t – - ชื่อของงาน (NR)
v – - หัวเรื่องย่อยตามรูปแบบการเขียน (R)
x – - หัวเรื่องย่อยทั่วไป (R)
y – - หัวเรื่องย่อยตามยุคสมัย (R)
z – - หัวเรื่องย่อยชื่อภูมิศาสตร์ (N)

เขตข้อมูล: 610 รายการเพิ่มหัวเรื่องชื่อนิติบุคคล (R)

ตัวบ่งชี้1
0 – - ชื่อนิติบุคคลที่ลงรายการแบบกลับคำ
1 – - ชื่อที่เป็นเขตปกครอง
2 – - ชื่อที่ลงรายการตามที่ปรากฏ
ตัวบ่งชี้ 2: ระบุระบบหัวเรื่องที่ใช้สร้างหัวเรื่อง
0 – - หัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
1 – - หัวเรื่องวรรณกรรมสำหรับเด็กของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
2 – - หัวเรื่องของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
3 – - หัวเรื่องของหอสมุดเกษตรแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
4 – - หัวเรื่องที่ไม่ได้ใช้ตามค่าตัวบ่งชี้ 2ลำดับที่ 0-3
รหัสเขตข้อมูลย่อย:
a – - ชื่อนิติบุคคล (NR)
b – - ชื่อหน่วยงานรอง (R)
v – - หัวเรื่องย่อยตามรูปแบบการเขียน (R)
x – - หัวเรื่องย่อยทั่วไป (R)
y – - หัวเรื่องย่อยตามยุคสมัย (R)
z – - หัวเรื่องย่อยชื่อภูมิศาสตร์ (R)

เขตข้อมูล: 650 รายการเพิ่มหัวเรื่องทั่วไป

ตัวบ่งชี้ 1
ไม่กำหนดให้ใช้
ตัวบ่งชี้ 2: ระบุระบบหัวเรื่องที่ใช้สร้างหัวเรื่อง
0 – - หัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
1 – - หัวเรื่องวรรณกรรมสำหรับเด็กของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
2 – - หัวเรื่องของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
3 – - หัวเรื่องของหอสมุดเกษตรแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
4 – - หัวเรื่อง ที่ไม่ได้ใช้ตามค่าตัวบ่งชี้ 2ลำดับที่ 0-3
รหัสเขตข้อมูลย่อย:
v – - หัวเรื่องย่อยตามรูปแบบการเขียน (R)
x – - หัวเรื่องย่อยทั่วไป (R)
y – - หัวเรื่องย่อยตามยุคสมัย (R)
z – - หัวเรื่องย่อยชื่อภูมิศาสตร์ (R)

เขตข้อมูล: 651 รายการเพิ่มหัวเรื่องชื่อภูมิศาสตร์ (R)

ตัวบ่งชี้ 1
ไม่กำหนดให้ใช้
ตัวบ่งชี้ 2: ระบุระบบหัวเรื่องที่ใช้สร้างหัวเรื่อง
0 – - หัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
1 – - หัวเรื่องวรรณกรรมสำหรับเด็กของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
2 – - หัวเรื่องของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
3 – - หัวเรื่องของหอสมุดเกษตรแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
4 – - หัวเรื่อง ที่ไม่ได้ใช้ตามค่าตัวบ่งชี้ 2ลำดับที่ 0-3
รหัสเขตข้อมูลย่อย:
v – - หัวเรื่องย่อยตามรูปแบบการเขียน (R)
x – - หัวเรื่องย่อยทั่วไป (R)
y – - หัวเรื่องย่อยตามยุคสมัย (R)
z – - หัวเรื่องย่อยชื่อภูมิศาสตร์ (R)
***********
อ้างอิง
การลงรายการหัวเรื่องใน MARC 21. (2556). ค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2557, จาก http://wiki.rmutk.ac.th/index.php
  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark