blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปฏิบัติการรวมหมู่…สู่บ้านใหม่

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง
คุณปราณี สุขดีศรีสวัสดิ์ โทร.5092

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark