blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

KS-Time เรื่อง ปฏิบัติการรวมหมู่…สู่บ้านใหม่ โดย งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

สวัสดีค่ะสมาชิกสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดกิจกรรม KS-Time เรื่องปฏิบัติการรวมหมู่…สู่บ้านใหม่ โดยมีคุณกิจ คือ คุณนิศาภัทร์  ยิ่งเฮงพูลศิริ และคุณสมพร  มั่งนาค, คุณอำนวย คือ คุณธีราพร มาวัน, คุณลิขิต คือ คุณสายเสน่ห์  เณรพงษ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ก็ยังมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากมายเช่นเดิมค่ะงานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการการปรับเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดคณะ ได้แก่ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการดำเนินงานทางเทคนิคหนังสือห้องสมุดคณะ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้

1.   บุคลากรห้องสมุดคณะ รับผิดชอบ

1.1. คัดเลือกหนังสือเข้า Collection ของห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ/อาคารใหม่

1.2. มัดหนังสือห้องสมุดคณะ ส่งงานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ)

2.   บุคลากรงานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ) รับผิดชอบ

2.1. แก้ไขข้อมูลหนังสือในฐานข้อมูลโปรแกรม Millennium

2.1.1. กรณีหนังสือไม่ซ้ำกับหนังสือที่สำนักหอสมุดกลาง (MA)

- แก้ไข location จาก

en / id / it / ar                           เป็น     ma

enfic / idfic / itfic / arfic              เป็น     mafic

engov / idgov / itgov / argov        เป็น     ma/maref

enrch / idrch / itrch / arch          เป็น     march

enref / idref / itref / arref             เป็น      maref

enthe / idthe / itthe / arthe         เป็น     mathe

- แก้ไข Status จาก (j) เป็น (-)

- แก้ไข Multi  ลบ en / id / it / ar  เป็น ma

- แก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องการลงรายการทางบรรณานุกรม

2.1.2. กรณีหนังสือซ้ำกับหนังสือที่สำนักหอสมุดกลาง (MA)

มีเลขหมู่หนังสือเหมือนกันกับหนังสือห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ma)

- แก้ไข location จาก

en / id / it / ar                           เป็น     ma

enfic / idfic / itfic / arfic              เป็น     mafic

engov / idgov / itgov / argov        เป็น     ma/maref

enrch / idrch / itrch / arch          เป็น     march

enref / idref / itref / arref             เป็น      maref

enthe / idthe / itthe / arthe         เป็น     mathe

- แก้ไข Status จาก (j) เป็น (-)

- เพิ่ม copy

- move ลำดับตาม copy

- แก้ไข Multi  ลบ en / id / it / ar  เป็น ma

- เขียนเลขหมู่ที่ตราประทับเลขทะเบียนที่หน้าปกใน

- แก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องการลงรายการทางบรรณานุกรม

มีเลขหมู่หนังสือไม่เหมือนกับหนังสือห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ma)

- แก้ไข location จาก

en / id / it / ar                           เป็น     ma

enfic / idfic / itfic / arfic              เป็น     mafic

engov / idgov / itgov / argov        เป็น     ma/maref

enrch / idrch / itrch / arch          เป็น     march

enref / idref / itref / arref             เป็น      maref

enthe / idthe / itthe / arthe         เป็น     mathe

- แก้ไข Status จาก (j) เป็น (-)

- แก้ไขเลขหมู่ให้เหมือนกับ ma

- เพิ่ม copy

- move ลำดับตาม copy

- แก้ไข Multi  ลบ en / id / it / ar  เป็น ma

- เขียนเลขหมู่ที่ตราประทับเลขทะเบียนที่หน้าปกใน

- แก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องการลงรายการทางบรรณานุกรม

2.2. จัดเตรียมหนังสือออกให้บริการ

2.2.1.  ประทับตราสำนักหอสมุดกลางที่หน้าปกใน

2.2.2.  พิมพ์สันหนังสือและติดที่ตัวเล่มหนังสือ พร้อมตรวจความถูกต้อง

2.2.3.  อ่านบาร์โคดหนังสือเพื่อกำหนดรหัส RFID tag

2.2.4.  รวบรวมหนังสือเพื่อเตรียมจัดส่ง

2.3. ส่งหนังสือให้งานบริการสารนิเทศ ห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ/อาคารใหม่

รายละเอียดการปฏิบัติงานโหลดตามลิงค์ : PDF

ในช่วงถาม-ตอบ

  1. การแก้ไขอักษรของบาร์โค้ดหนังสือห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมจากอักษร M แก้ไขเป็น I (หนังสือภาษาอังกฤษ) และ H (หนังสือภาษาไทย)
  2. การดำเนินงานหนังสือวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ  1. ดำเนินการให้บริการเป็นตัวเล่ม  2. ดำเนินการให้บริการเป็น Digital (ส่งหนังสือให้งานพัฒนาฯ)

ภาพบรรยากาศ :

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ …สวัสดีค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark