blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สของกลุ่มพัฒนาเดือนเมษายน 2557

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา

ของเดือนเมษายน 2557

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 94  คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  78.3  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อดีที่พบ

  1. มีการจัดวางพื้นที่ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
  2. บุคลากรมีความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นอย่างดี
  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark