blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

BAR และ AAR วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กลุ่ม Edutainment ประจำปี 2557

Before Action Review : BAR
สรุปผลการทำกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ประจำปีพ.ศ. 2556
กลุ่ม Edutainment ระหว่างวันที่  23 – 25 เมษายน   2557

1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้คืออะไรบ้าง
1.1. สำรวจ/สะสาง ห้องเก็บของที่อยู่ภายในของห้องบริการโสตทัศนศึกษา

1.2. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

1.3. สะสางเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน (บางส่วน)

2. เป้าหมายรวมที่คิดว่ามีข้อจำกัด

2.1 เนื่องจากสมาชิกกลุ่ม Edutainment ซึ่งมี 3 คน และ 2 คนต้องไปทำหน้าที่ถ่ายรูป

ถ่ายวิดีโอเทปกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง การทำกิจกรรม 5 ส จึงอาจทำได้ไม่เต็มที่ จึงทำให้เป้าหมายอาจจะไม่บรรลุผล

2.2. วัสดุ/ครุภัณท์ ที่ชำรุดจนไม่สามารถซ่อมได้นั้น   ต้องรอดำเนินการเพื่อจำหน่ายต่อไป ซึ่งโดยระยะเวลาของการดำเนินการอาจใช้เวลานาน จึงอาจทำให้วัสดุ/ครุภัณท์ที่ชำรุดนั้นยังถูกเก็บไว้ที่ห้องบริการโสตทัศนศึกษา

3. แนวทางแก้ไขข้อจำกัด

3.1. จัดแบ่งเวลาของบุคลากรให้เหมาะสม

3.2. ประสานงานกับส่วนพัสดุเพื่อเร่งดำเนินการ

————————

After Action Review : AAR
สรุปผลการทำกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ประจำปีพ.ศ. 2556
กลุ่ม Edutainment ระหว่างวันที่  23 – 25 เมษายน   2557

1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้คืออะไรบ้าง
ตอบ :   1.1. สำรวจ/สะสาง ห้องเก็บของเอนกประสงค์ที่อยู่ภายในของห้องบริการโสตทัศนศึกษา

1.2. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

1.3. สะสางเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน (บางส่วน)

2. เป้าหมายข้อใดที่บรรลุเกินคาด (ได้ผลดีเกินคาด) เพราะเหตุใด

ตอบ :  ข้อ 2.1 ได้ สะสางสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในห้องเก็บของเอนกประสงค์ที่ภายในห้องบริการโสตทัศนศึกษา เช่น กระถางต้นไม้, เก้าอี้ที่ชำรุดแล้วไม่สามารถซ่อมได้, เครื่องสำรองไฟที่ชำรุด

ข้อ 2.2 คัดแยกเอกสาร, สิ่งตีพิมพ์ เพื่อรอการจัดจำหน่าย

สิ่งที่ได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตอบไม่มี

3. . เป้าหมายข้อใดที่บรรลุผลน้อย หรือไม่ได้ผลเลย เพราะเหตุใด?

ตอบ : ไม่มี

4. หากจะมีการทำงานเช่นนี้ มีคำแนะนำให้ปรับปรุงตรงไหนบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีกำหนดไว้ ทั้งหมด

ตอบ :    4.1   ควรมีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

—————————-

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark