blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79.2

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ
ชั้น 1

ฝ้าบริเวณห้องอ่าน 1 โซนร้านกาแฟ และบริเวณชั้นลอย ชำรุด

ชั้น 3

หนังสือที่วางอยู่หลังห้องอ้างอิงควรมีป้ายกำกับ


ข้อดีที่พบ
1. มีการปรับปรุงพื้นที่โดยการคิดป้ายในทุกพื้นที่
2. บุคลากรพร้อมใจกันทำ 5 ส ให้ความร่วมมือในการปรับปรุง แก้ไขพื้นที่ตามข้อเสนอแนะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark