blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

KS Time เรื่อง “ทรัพยากรสารนิเทศแบบได้เปล่า”

สวัสดีค่ะ สมาชิกชาวสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 คณะทำงานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : KS Time ในหัวข้อ “ทรัพยากรสารนิเทศแบบได้เปล่า” ซึ่งKS Time ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2557 มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 19 ท่าน
ถ่ายทอดประสบการณ์ (คุณกิจ) โดย นางสาวกัญญาณัฐ อยู่สุข บรรณารักษ์งานเทคนิค(การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ)
ผู้ดำเนินรายการ(คุณอำนวย) และบันทึกการแลกเปลี่ยน(คุณลิขิต) โดย นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ


เริ่มจากที่คุณกัญญาณัฐ บอกเล่าเชิงทฤษฏีในเรื่องการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศแบบได้เปล่า ตั้งแต่ความหมาย ความสำคัญ วิธีการ และปัญหาการจัดการ จากการได้ฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน พอจะสรุปประเด็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศแบบได้เปล่า กล่าวคือ
สำนักหอสมุดกลาง ควรกำหนดนโยบายให้มีการเชิญชวนผู้ใช้บริการทั้งภายใน และภายนอก ซื้อทรัพยากรมาบริจาคเข้าห้องสมุด ซึ่งผู้ที่บริจาคนั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค จึงขอแนบตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี www.kmutt.ac.th/treasury/news/detail.php?ID=3668
สำนักหอสมุดกลาง ควรจัดทำ(ร่าง)เกณฑ์การขอรับบริจาคทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระกับการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศในระยะยาว อันเนื่องมาจากการรับบริจาคแล้วไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ จึงควรจะกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวขึ้น

เอกสารประกอบการบรรยาย  ppt – ks-time – 5

ปล. KS Time ครั้งต่อไปเป็นเรื่อง”การรายงานสถิติการยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศ” ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติMillennium โดย นางสาวอัญชลี  พิจารณา รับหน้าที่คุณกิจ  นางสาวสุปราณี  สอนเจริญ รับหน้าที่คุณอำนวย และนางสาวสุกัญญา  ดำชมทรัพย์ เป็นคุณลิขิต จะจัดในวันพุธที่ 15 กรกรฎาคม  2557 เวลา 14.00 น. แล้วพบกันนะคะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark