blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปสัมมนาวิชาการเรื่อง “จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ…เข้าถึง Gens”

                    สรุปสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 เรื่อง จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ เข้าถึง Gens           

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทลัยมหิดล ศาลายา

เอกสารเพิ่มเติม

Gen Y-Z

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark