blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานการประชุม และศึกษาดูงาน ของคณะทำงานฯ วารสารและเอกสาร

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม 707 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
แนบLink ประกอบคะ
serial report 2_57

BU_57

KU_57

 

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark