blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ตารางทัวร์ห้องสมุด

สืบเนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2557  งานบริการสารนิเทศ ได้จัดบริการฝึกอบรมและนำชมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะและวิทยาลัย

จึงได้มีตารางการทัวร์ห้องสมุดขึ้นและแขวนไว้บน Face book Fanpage ของสำนักหอสมุดกลาง เพื่อสะดวกสำหรับผู้เข้ารับอบรมและบุคคลที่บางครั้งอยากเลี่ยงการเข้าใช้บริการช่วงดังกล่าว อีกทั้งสะดวกในการเข้าดูตารางการปฏิบัติงานนำชมของผู้นำชมเอง ในการนี้ได้แนบลิงค์ ตารางทัวร์ห้องสมุดมาด้วยแล้ว
https://www.google.com/calendar/embed?src=u7769ifhlddfh5sqtkdvjmn7e4%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok

พร้อมกันนี้ได้แนบลิงค์ รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ http://blog.lib.kmitl.ac.th/?p=14280

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark