blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปรายงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day)

สรุปรายงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day)
ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557
ของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2557

นิทรรศการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2557
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักหอสมุดกลาง
โดย อาจารย์อมรชัย ชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
เพื่อให้บุคลากร ของสำนักหอสมุดกลางได้รับทราบ ตามเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้สรุปส่งให้งานประกันคุณภาพ สำนักหอสมุดกลาง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Best Practice ภายในสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีพ.ศ. 2557

Best Practice ของงานเทคนิค เรื่อง การแจ้งกลับผู้ใช้บริการที่เสนอแนะหนังสือ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นางสาวกัญญาณัฐ อยู่สุข
การมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการที่เสนอแนะหนังสือ ตามช่องทางต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้น สามารถที่จะสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

Best Practice ของงานบริการสารนิเทศ เรื่องการอบรมการให้บริการนักศึกษาใหม่ หลักสูตร”การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นางสาวรัตนา เลิศสุกสว่าง และนางสายใจ วัลลิภากร
ทั้งสองท่านได้มาเล่าประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงาน และมีการสร้างทีมงานเพื่อสนัสนุนให้นักศึกษาใหม่เกิดการใช้ห้องสมุดที่ถูกวิธี และยังนำปัญหาที่พบมาสรุป แก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้นในปีต่อไป

Best Practice ของงานเทคโนโลยีสารนิเทศ เรื่อง Web Mobile Version ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นายธีรพงษ์ ภิเภก
การที่งานเทคโนโลยีสารนิเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง ได้พัฒนาโปรแกรมที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น Smart Phone หรือ Tablet นับว่าได้เกิดการพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการได้อีกทางหนึ่ง

วันที่ 8 สิงหาคม 2557
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บทบาทห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ห้องสมุดอาเซียนถนัด คอมันตร์ วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ทองงาม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเตรียมอย่างไรบ้าง
เริ่มจาก ความพร้อม ได้แก่
ด้านกายภาพ สำคัญมาก ต้องมีที่รองรับ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ต้องเพิ่มบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีระบบรองรับ เพราะมุ่งหวังให้เป็นดิจิตอล จัดให้มีฐานข้อมูลบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ต้องจัดหาเข้ามา
องค์ความรู้ ต้องสร้างเอง

กรณีศึกษา ห้องสมุดอาเซียนถนัด คอมันตร์ เริ่มจาก ออกแบบอาคารและก่อสร้าง ปีพ.ศ. 2555 และสามารถเปิดให้บริการได้ในปีพ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิ จอหน์ เอฟ เคเนดี้ และงบรายได้จากสถาบันฯ
บทบาทห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่มีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ทั้งlogical และ Physical
สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
ส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
สนับสนุนการเรียนการสอน และบริการวิชาการ
ภาพลักษณ์ สัญญลักษณ์
จุดนัดพบ
หลังจากเปิดดำเนินการ
ได้ต้อนรับผู้เยี่ยมชมทั้งจากในและต่างประเทศ
ให้บริการการอ่านและค้นคว้าแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
คัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บริการ
ปรับเพิ่มเวลาในการเปิดทำการ
ปัญหาและข้อร้องเรียนที่พบ เช่น มีคนมาดูงานเยอะ รบกวนผุ้ใช้ปกติ ปัญหาจากการก่อสร้าง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยากรโดย นางสาวพนารมย์ เกีรยติลีลานันท์

ทางสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยให้จัดกิจกรรมอาเซียน โดยมีงบประมาณให้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตื่นตัวที่จะเข้าสู่อาเซียน ในช่วงปีแรกใช้วิธีหยิบยืมอุปกรณ์ต่างๆจากหน่วยงานอื่น กิจกรรมเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม มีการนำนักศึกษาอาเซียน ชาวเวียดนาม มาสอนภาษาให้ ได้รับความสนใจอย่างมาก
ในส่วนของหนังสือเกี่ยวกับอาเซียน จะนำมาทำสาระสังเขป และประชาสัมพันธ์บนเว็ปห้องสมุดด้วย
ในปีต่อมามีการเขียนของบประมาณและได้รับการสนับสนุน จึงสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในอาเซียนมากขึ้น มีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษา คือ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้จัดมุม English Corner
กิจกรรมวันอาเซียน ในปีนี้ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ด้านแรงงาน มาให้ความรู้กับนักศึกษา เรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน
หลักๆที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดกิจกรรมอาเซียน
- ตั้งกรรมการจัดทำกิจกรรมอาเซียน และจัดหลากหลายกิจกรรม
- จัดอบรมภาษาอังกฤษ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก อาจารย์ภาคภาษา คณะครุศาสตร์
- มีมุมหนังสืออาเซียน
- จัดนิทรรศการ บรรยายทางวิชาการ เรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน และมี Clinic ตอบ คำถาม จากกรมแรงงาน
- ทำอาหารอาเซียน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วิทยากร โดย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ. ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินรายการโดย อาจารย์อมรชัย ชัยชนะ รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สรุป ผศ. ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวถึง เดิมห้องสมุดเป็นแบบ เรามีแต่ทรัพยากรของเราเอง ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวของคนอื่น และมีสื่อเดียว ปัจจุบันมีสื่อหลายรูปแบบ เดิมห้องสมุดเป็นคล้ายกับ อยากมาก็มา บุคลากรมีอำนาจ อยากใช้ก็ใช้ แต่ปัจจุบัน ห้องสมุดเป็นเหมือน Supermarket มีหลายสิ่งให้เลือกShop ตามความต้องการ มีทางเลือกให้ผู้ใช้บริการมากขึ้น ให้อำนาจผู้ใช้ ส่วนการรวบรวมและการจัดหาทรัพยากร ต้องมีนโยบายชัดเจนว่าจะเพิ่มCollection ด้านอาเซียน ควรมีเครือข่ายความร่วมมือ มีการพิจารณาสารสนเทศที่จะจัดหา ด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา เป็นต้น
ผศ. ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ยกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องการเป็น World Class University ก็ต้องมีงานวิจัยระดับโลก เช่นกัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นมาโดยเฉพาะ
ทักษะของบุคลากร สายบรรณารักษ์ ควรมีทักษะในการสังเคราะห์เอกสาร จัดหมู่ จัดระบบ และเตรียมงานวิจัยให้ผู้ใช้ได้ การประมวลผล การทำRepackaging ทำการตลาดเกี่ยวกับผู้ใช้ เป็นผู้ใช้ที่ชาญฉลาดจากไอที
ทักษะของบุคลากรที่ไม่ตรงกับสายงาน เช่น ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การจัดการ และการสร้างทีม
ทักษะส่วนบุคคล ความพยายามที่จะเข้าถึงผู้ใช้ ทัศนคติในการเปิดรับอาเซียน ควรที่จะมี”ทักษะการทำงานข้ามวัฒนธรรม” ต้องเปิดรับวัฒนธรรมอื่นด้วย ต้องเข้าใจคนต่างวัฒนธรรม ด้านภาษา ด้านเครือข่าย และต้องเคารพผู้อื่น
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ต้องหาเวทีให้บุคลากรได้ฝึกฝนในสถานการณ์จริง

สรุป รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ห้องสมุดต้องทบทวนบทบาทตัวเอง เนื่องจากผู้ใช้ให้ความสำคัญกับGoogle มากกว่าห้องสมุด ฉะนั้นต้องปรับบทบาทตัวเราให้ผู้ใช้เข้ามาหาห้องสมุด ต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก ในส่วนของ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เตรียมจัดCollection “มุมครูอาเซียน” เพื่อรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศเกี่ยวกับครูอาเซียน
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีเกณฑ์ของการประกันคุณภาพมาบังคับ เช่น ด้านบุคลากร ได้มีการส่งบุคลากรไปอบรมในเรื่องวิชาชีพ เพื่อนำมาพัฒนางานและยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับผู้ร่วมวิชาชีพอีกด้วย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอบรมอยุ่เสมอ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีทั้งการไปเรียนตามโปรแกรม การอบรมระยะสั้นๆ โดยใช้วิทยากรทั้งไทย และต่างประเทศ ในสถานการณ์จริง นอกจากนั้นยังมีภาษาอาเซียน เช่น ภาษาเวียดนาม ด้านบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ ก็ต้องปรับปรุงเพื่อให้ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

สรุป ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปรียบอาเซียน เหมือนกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง อย่างหนึ่งก็ควรจะเตรียมตัวตั้งรับ รู้เขา รู้เรา สิ่งสำคัญเป็นโอกาศให้เราทบทวนตัวเองด้วย ซึ่งห้องสมุดนั้นมีความเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับอาเซียน ยังไม่มีPackaging เราจะทำอย่างไรก็แล้วแต่เรา เช่น นำมารวมกันเป็นCollectionอาเซียน หรือให้แยกกัน กระจัดกระจาย แต่ทำPortal ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยรังสิต มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ด้วยการกำหนดสมรรถนะของบุคลากร เพราะคนเป็นองค์ประกอบสำคัญ ความก้าวหน้าของตำแหน่งงาน เช่น สายบริหาร สายชำนาญการ เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย บุคลากรต้องมีสมรรถนะ ประจำตำแหน่ง 5 อย่างดังนี้
1. มีความรับผิดชอบ
2. มีทักษะภาษาอังกฤษ
3. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีservice mind
5. มีธรรมาธิปไตย

ในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บุคลากรยังไม่มีความมั่นใจพอที่จะสื่อสาร แต่ก็มีจิตใจบริการ
ส่วนสภาพแวดล้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ควรจะให้เป็นมาตรฐานสากล ที่แขกมาเยือนเห็นแล้วเข้าใจได้
ซึ่งสำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีนักศึกษาทุนต่างชาติ และยินดีมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ทำให้มีความกล้าที่จะสื่อสารกับผู้อื่นได้ ซึ่งโครงการนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงได้สนับสนุนการศึกษา การสื่อสารภาษาอังกฤษต่อไป โดยการให้ฝึกฝนตนเองด้วยการฟังเพลง หรือดูหนัง ที่ตนเองสนใจ แล้วนำมาสรุปให้ฟัง ใช้ชื่อโครงการว่า “RSU LIB Love to Listening” จากนั้นจะมีการสอบวัดระดับต่อไปด้วย

บทส่งท้าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้พอจะสรุปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของห้องสมุดสู่อาเซียนดังนี้
1. ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนทั้งทางตรง และทางอ้อม
2. ตั้งงบประมาณในการดำเนินการ เช่น งบจัดหาทรัพยากรสารนิเทศด้านอาเซียน งบจ้างบุคลากรสายวิชาชีพและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ งบจัดกิจกรรมอาเซียน งบพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. บุคลากรสายวิชาชีพต้องสังเคราะห์ วิเคราะห์เอกสารได้ สามารถบริการผู้ใช้ที่ต้องการทรัพยากรสารนิเทศด้านอาเซียนได้ไม่ว่าทรัพยากรนั้นจะอยู่ที่ใด
4. การจัดการทรัพยากรสารนิเทศด้านอาเซียน เช่น รวบรวมไว้ที่เดียวกัน หรือ แยกกระจัดกระจาย แต่มีPortal ให้เข้าถึงได้ เป็นต้น
5. ควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เช่น งานวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น
6. ต้องเรียนรู้และเข้าใจคนต่างวัฒนธรรมด้วย
7. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และหลากหลายช่องทาง เช่น จัดทำป้ายประสัมพันธ์ต่างๆ หรือแม้แต่เว็ปไซต์ห้องสมุดควรมีทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark